قهرمانان جهانی ایران

Mohammad Ala
by Mohammad Ala
12-Jul-2012
 

نزدیک به دهسال شد که در حمایت از قهرمانان ایران مقالعه ای نوشتم. به عقیده من، نباید انتظار داشت دولت و سازمانهای دولتی ایران فقط از قهرمانان ورزشی ایران حمایت بکنند. ایرانیها چه در داخل وچه در خارج ایران هم بایستی از قهرمانان خود حمایت بکنند.

خبر قهرمان جهانی ایران که تن به فروشندگی سمبوس زده تا از پس مخارج برآید باعث شد یاد آوری بکنم که قهرمانان ایران نیاز به حمایت مردم دارند. ما هرگز نبایستی مجتبی مرادی و سایر قهرمانان خود را فراموش بکنیم.


Share/Save/Bookmark

Recently by Mohammad AlaCommentsDate
خبر نامه ی از ایران
-
Jul 17, 2012
"تقدیم" نامه یک کتاب
1
Jul 08, 2012
خبرنامه‌‌ی از ایران
1
Jun 26, 2012
more from Mohammad Ala
 
Anonymous Observer

You know why our sports heroes don't get any gov't assistance?

by Anonymous Observer on

Do you know why professor?  It's because Iran's money is spent on this type of nonsense:

//articles.cnn.com/2006-12-11/world/iran.holocaust_1_holocaust-survivors-deniers-nazi-holocaust?_s=PM:WORLD

where this guy was a guest of honor:

//www.youtube.com/watch?v=Jwq7e9pOMs8

or on this nonsense propaganda event:

//iranian.com/main/2012/jul/women-islamic-awakening-conference

As an Iranian, you can do your part by not supporting antisemites and racists such as "ILoveIran" (for whom you were making a lot of noise when he got blocked for posting hate speech).  This way, the IR won't be encouraged to spend Iran's money on hate conferences.  

PS- it's really heartbreaking to see this young man behind a "sambooseh" cart.  What a shame.  Perhaps someone in a sports club can sponsor him to immigrate to the U.S.  I heard there are special visas for that.  I have a friend from Poland who's on that type of a visa.  But one needs a sponsor.  


Zorumbaa

قهرمان داریم تا قهرمان

Zorumbaa


 قهرمان و  هنرمند،  کسی که توانأی بدنی و فیزیکی - - قهرمانی - - خود  یا  هنرمندی که هنر ، استعداد ، قریحه، و توانأی فکری خودش را در بازار دین و سیاست به فروش میگذارد و پشت به مردم خودش می‌کند قابل احترام نیست . یک نظر ، از یک نفر.


Azarbanoo

Shame On IRR/IRI for Not Supporting

by Azarbanoo on

Our Heroes. 

Thanks for posting.