دود درونِ چشمانت می‌رود

دود درونِ چشمانت می‌رود
by Multiple Personality Disorder
04-Oct-2009
 

دود درونِ چشمانت می‌رود

آنها از من پرسیدند چطور می‌دانی
عشقِ واقعی‌ام واقعی‌ست
آه‌ه‌ه...، البته جواب دادم
چیزی در این درونم انکار‌نا‌پذیر است

گفتند روزی پی میبری
همهء عاشقان کورند
آه‌ه‌ه...، وقتی قلبت از عشق شعله‌ور است
باید بدانی
دود درونِ چشمانت می‌رود

قدری با آنها شوخی کردم و شامندانه خندیدم
این چه فکری‌ست که به دلدارم شک دارند
با اینحال امروز  دلدارم پریده رفته
من بدونِ عشقم هستم

اکنون دوستانِ خندان تمسخر می‌کنند
اشکها را نمی‌توانم پنهان کنم
آه‌ه‌ه...، پس می‌خندم و می‌گویم
وقتی یک آتشِ دوست‌داشتنی می‌میرد
دود درونِ چشمانت می‌رود
دود درونِ چشمانت می‌رود


Song by Platters, Smoke Gets In Your Eyes, Translation to Farsi by MPD 2009 


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
Khar

This video has nothing to do with the Platters or Eshgh

by Khar on

But hope it cheers you up MPD ;-)


Anahid Hojjati

Dear MPD, Great translation. As always great job by you

by Anahid Hojjati on

Love the translation, My favorite part is:

آه، پس می خندم و می گویم
وقتی یک آتش دلکش می میرد
دود به چشمت می زند
دود به چشمت می زند


sima

Afarin, MPD

by sima on

What I like about all your posts is that you never repeat yourself. You always come up with some new concept!


Nazy Kaviani

Very sweet!

by Nazy Kaviani on

I love this oldie, MPD! You did a superb job of translating the words. I knew at least one of "you's" was a romantic! Excellent!