پائیز در منزلمان

پائیز در منزلمان
by Multiple Personality Disorder
15-Oct-2009
 

پائیز در منزلمان


نسیمی وزید
گرد و غباری از بام به حیاط ریزید
ننه جان در مطبخ شام پزید

صدائی و سیمائی از راهی دور رسید
خبر از پائیز بود،
و گذر از تابستانی سخت
خبر از قیمتِ یک بشکهء نفت
خبر از مفقود شدنِ یک زن
خبر از مرگِ چندین تن
خبر از شهیدانِ جدید
خبر از تأکید
خبر از افزایش تهدید

بانگی از دالانی، کو ذغالی در غلیانی؟
ننه جان دستش از دادِ پدر لرزید

خبر افزود،
مرگِ اوباشان تقصیر خود آنهاست
جد، با ریش سفیدش، گوزید
ننه جان خندید
دود تنباکو در منزل پیچید

گردبادی مهیب از کویر وزید
ابری نقیض از مشرق رسید
سوسکی،
از شکافی،
به یک سوراخ دوید
زاغ سیاهی،
از بامی،
به یک شاخه پرید

بی‌خبر،
پسری از دار آویزان شد
مادری گریان شد
شیوه‌‌کنان،
جیغ‌‌زنان،
فریاد زد،
خونِ پسرم گردن توست، پست فطرت

رعدی چند غُرید
آسمان اشک بارید
طوفان شد

برگ زردی به پنجره چسبید


٢٣ مهر ١٣٨٨
امریکا


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
تلنگر

The Beauty

by تلنگر on

In fact زیباست


Ari Siletz

Beautiful

by Ari Siletz on

The last line delivers the rest of the poem expertly.

Monda

No worries...

by Monda on

since each talent is coming through a certain disorder of yours. You are fine. Just empty your mind as often as you can write.


Multiple Personality Disorder

I've been going nuts, I need to focus on one thing, not nine!

by Multiple Personality Disorder on

I'm now working on two more poems, one of them is even darker than this one.

Thank you all for reading.


sima

This is nice!

by sima on

MPD, it is so good to see you take off in all kinds of directions. A lot of stuff has been going on in your mind for a long time, it seems!


Monda

MPD

by Monda on

In your poem you have captured beautifully, not only the content but the flavor of the times. I echo Anahid, you are seriously multiple-talented. 


Anonymouse

Shows how much I remember or know poems! That's funny! LOL

by Anonymouse on

Everything is sacred.


Multiple Personality Disorder

سهراب سپهری

Multiple Personality Disorder


 .

 حجر الاسود من روشني باغچه است

 نسبم شايد برسد به گياهي در هند،

 به سفالينه اي از خاك سيلك.

 نسبم شايد، به زني فاحشه در شهر بخارا برسد


Anahid Hojjati

Great poem Multiple, I like it

by Anahid Hojjati on

I like your poem since it describes the scenery nicely plus it is political.  In my opinion, it is strong poem and obviously very timely.  By the way, now that you write satire, and poems in Farsi and English,Multiple stands better for Multiple Talented rather than Multiple Personality. 


Anonymouse

Nice! Does this have any Sohrab Sepehri influence? Like Hajar-

by Anonymouse on

هجر الا اسبق من روشنی باغچهٔ هست.  نصبم شاید به زنی‌ فاحشه از شهر بخارا برسد.  درست حسابی‌ یادم نمیاد، همینجوری یک چیزهای یادم اومد سر هم کردم!

Everything is sacred


Red Wine

...

by Red Wine on

دوست عزیز، الهی که دلت همیشه خوش باشد و رویت خندان که من و شما هزار پائیز دیده ایم و این پأییزان دیگر بر دل‌ من و شما قالب نخواهند بود.

خدا قوت.

 


Maryam Hojjat

Nice!

by Maryam Hojjat on

I enjoyed your poem.

Payandeh Iran & Iranians