دین بهتر است یا مذهب؟


Share/Save/Bookmark

Multiple Personality Disorder
by Multiple Personality Disorder
17-May-2009
 

البته بر همه واضح و برهان است که مذهب از دین خیلی بهتر است، مخصوصاً مذهبِ شیعه که از دین اسلام خیلی بهتر است.  بابام می گویه که اگه مذهبِ شیعه نبود اصلاً نمی تونست زنِ موقت بگیره.  مُو از او پرسیدُم، زنِ موقت یعنی چه؟  بابام گفت در مذهبِ شیعه زنِ موقت یعنی زنی برای یک ساعت، که دردِ سرِ زیادی نداشته باشه.  گفتُم مگه در دین ِ اسلام نمیشه زنِ موقت گرفت.  بابام گفت مذهب ما با دین ما فرق می کنه.  دینِ ما به ما اجازه نمیده زنِ موقت بگیریم، که خوب نیست.  از بابام پرسیدُم، مگه ننم چی کم داره که آدم زنِ موقت بگیره؟  بابام گفت ننت هیچ عیبی نداره جونوم، ولی آدم بعضی وقتها دلش می خواد فیلش بره هندوستان.  ولی دین اسلام اجازه نمیده فیلش موقتی بره هندوستان.  میگه الا بلا بیا چهار بار دائمی برو هندوستان، که خرجش خیلی زیاده.  کی حوصله داره چهار تا زنِ دائمی با خرج زیاد بگیره فقط بخاطر اینکه یه روز دلش حوسِ هندوستان کرده؟  ولی مذهبِ ما میگه زنِ موقتی بگیر برای یک ساعت و اگه خسته شدی دیگه هندوستان هم نمی خواد ببریش و همون جا وسط راه پولش را بده و ولش کن، اعصابت هم خراب نمیشه.  بعد از چند دقیقه تفکر از بابام پرسیدُم که فرقِ زنِ موقت با ننم چییه؟  بابام گفت ننت در موردِ مسائل دینی وراجی می کنه، ولی این زنهای موقتی که مُو می گیرُم در موردِ مسائل مذهبی وراجی می کنن، که خیلی بهتره.

از بابام تشکرِ کردُم که این مسئله  را برام توصیح داد، بعد که دید مُو از توضیحِ مسئله خیلی خوشحال شدُم و می خوام انشاء بنویسُم گفت تو اصلاً بیا کتابِ توضیح المسائل رو بخوان که خیلی از خوبی های مذهبِ شیعه گفته.  گفتُم وقت ندارُم که باید این انشاء را هر چه زودتر تمام کنُم.  گفت خوب پسر جان پس تو دیگه لازم نیست توضیح المسائل را بخوانی و مُو خُودُم برات زیر جملاتِ مهمش خط می کشُم، و مطمئن باش که مذهب از دین خیلی بهتره.

حالا رفته برام زیرِ جملاتِ مهم مذهبی خط بکشه.

در خاتمه واضح و برهان است که مذهب از دین خیلی بهتر است.


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
default

lanat be har do ta shoon..

by moondc (not verified) on

lanat be har do ta shoon..


Monda

agha MPD!

by Monda on

I think this was one of your very best, if you ask me! Thank you for the mind-provoking entertainment!

 


minadadvar

MPD

by minadadvar on

Dear MPD,  at the beginning I did not understand why you called yourself MPD. Reading your blogs has convined me that It is a great name for your.  Very sad blog, very happy blog, very funny blog, very serious blog.  This one is all the above.  Yeh, MPD sounds right. 

 

 


Multiple Personality Disorder

Thank y'all for reading

by Multiple Personality Disorder on

...and good luck.


Multiple Personality Disorder

معنی دین در لغت نامه دهخدا

Multiple Personality Disorder


 

دین . (اِ)کیش . (منتهی الارب ). ملة. (اقرب الموارد) (تاج العروس ). صبغة. (ترجمان القرآن ). طریقت . شریعت . مقابل کفر. (یادداشت مرحوم دهخدا). در سانسکریت و گاتها و دیگر بخشهای اوستا مکرر کلمه ٔ «دئنا» آمده دین در گاتهابمعانی مختلف کیش ، خصایص روحی ، تشخص معنوی و وجدان بکار رفته است و بمعنی اخیر دین یکی از قوای پنجگانه ٔ باطن انسان است . اما در عربی از ریشه ٔ دیگر و مأخوذ از زبانهای سامی است و تازیان این کلمه را معالواسطه از زبان اکدی گرفته اند و در زبان اخیر کلمات دنو ۞ و دینو ۞ بمعنی قانون و حق و داوری است و دانو ۞ بمعنی حکم کردن و دیه نو ۞ بمعنی قاضی است . دین و دیان از آرامی وارد زبان عربی شده . (حاشیه ٔ برهان چ معین بنقل از یشتها ج 2 صص 159-166، روز شماری صص 55-57 و دائرة المعارف اسلام ). علماء فقه اللغه ٔ اسلامی برای دین معانی مختلفی ذکر کرده اند که اساس کلیه آنها در سه معنی خلاصه میشود. الف : از اصل آرامی عبری بمعنای حساب که به استعاره از آن اخذ شده ب : عربی خالص و معنای آن عادت یا «استعمال » است که هر دو از یک اصلند. ج : کلمه ای است فارسی بمعنای دیانت و کلمه ٔ دین بمعنای دیانت در زبان عرب دوره ٔ جاهلی مستعمل بوده و «عادت » یا استعمال از این ریشه است . (از دایرة المعارف اسلامی ). مجموعه ٔ عقاید موروث مقبول درباب روابط انسان بامبداء وجود وی و التزام بر سلوک و رفتار بر مقتضای آن عقاید. دین قطع نظر از چگونگی منشاء آن امری است که جنبه ٔ اجتماعی آن مسلم است و اگرچه فرضیه ٔ کسانی که دین را منشاء جمیع تحولات تاریخ و مبداء تمام حوادث عالم میشمرده اند، امروز لااقل کاملاً، مقبول و مسلم نیست لیکن تأثیر و نفوذ عوامل دین در حوادث تاریخ محقق است . تحقیق درباره ٔ دین و ماهیت و احوال آن موضوع علم ادیان و ملل و نحل است که امروز شعب و فنون مهم دارد از آنجمله است علم الادیان تطبیقی اما این موضوع از جهت روانشناسی ، جامعه شناسی ، مردم شناسی ، باستانشناسی و اخلاق نیز مورد بحث اهل نظر هست و از جهت تاریخ ، ادیان را به ادیان موجود و ادیان گذشته و همچنین ادیان الهی و ادیان غیرالهی میتوان تقسیم کرد. مقصود از ادیان الهی ، دینهایی هستند که بنای آنها بر اعتقاد به یگانگی خداست و آن را ادیان آسمانی نیز گویند. احکام این ادیان بوسیله ٔ پیمبران از جانب خدا به خلق ابلاغ میشود اساس این ادیان تسلیم است و دین اسلام از جمله ادیان الهی یا آسمانی و به امر حق است . مسلمانان دین را عبارت از مجموعه ٔ قواعد و اصولی میدانندکه انسان را به پروردگار نزدیک میکند. در تداول و استعمال عامه در بعضی موارد ملت و مذهب در ردیف دین بکار میرود. اما در حقیقت در میان آنها تفاوتی است . در قرآن از ملت ابراهیم به حنیف تعبیر رفته است که دین حنیف و دین فطرت خوانده شده است و گاهی دین در مجموعه ٔ دین و مذهب بکار رفته است . برای اطلاع بیشتر از اقوال لغت نویسان و مفسران رجوع به تفسیر کشاف زمخشری و بیضاوی و تبیان طوسی و نیز رجوع به ذیل اسلام ، مسیحیت ، یهود و رجوع به دائرة المعارف ادیان و اخلاق و تاریخ مختصر ادیان بزرگ فلیسین شاله شود :
همه دیانت و دین جوی ۞ و نیک رایی کن
که سوی خلدبرین باشدت گذرنامه .


دین . (اِ) ۞ نام فرشته ای است که بمحافظت قلم مأمور است . (برهان ) (جهانگیری ). از ایزدان آئین زردشتی است و نگهبانی روز بیست و چهارم ماه به ایزد دین سپرده شده است . || روز بیست و چهارم بود از ماههای شمسی نیک است در این روز فرزند به مکتب فرستادن و نکاح کردن . (از برهان ) (از غیاث ). ابوریحان بیرونی در فهرست نامهای روزهای ایرانی نام این روز را «دین » و در سغدی هم «دین » و در خوارزمی نیز «دین » یاد کرده است .
- دین روز ؛ روز بیست و چهارم از ماههای شمسی . (آنندراج ) :
دین روز ای روی تو آکفت دین
می خور و شادی کن و خرم نشین .


Azarin Sadegh

Lol!

by Azarin Sadegh on

Dear MPD,

After having a bad Monday morning, I really needed this blog! I should have seen it sooner..:-)

Thank you! You're the best! Azarin


capt_ayhab

MPD

by capt_ayhab on

Damet garam salar, keyf kardam.  ;-)

-YT


Abarmard

Thanks

by Abarmard on

Fun blog.

The word Din is the logic behind the argument that the Persian language had a great influence on Arabs and Islam. Din comes from Dina or Judgment, as was referred to high court or the king by the Zoroastrians.

Malek e yom e din (refering to the judgment day).

We Persians brought that word, which originally was ours and translate it to religion??

This is my understanding. Any information on this issue would be great.


Red Wine

...

by Red Wine on

م پ د جان...

نوشته نغز و روان شما را خوانديم و لذت برديم.

خوش باشي و سلامت.


Nilo Siavashi

Funny blog, MPD

by Nilo Siavashi on

Great Blog MPD.  One problem with temporary marriage; sigheh, is when there are children involved.  Offspring of a temporary marriage in many cases may not end up being on equal footing with children of a permanent marriage.


Shazde Asdola Mirza

آخوند خوبه یا ملاّ؟

Shazde Asdola Mirza


 

عقدی خوبه یا صیغه؟

البته صیغه، صیغه!

دینی خوبه یا مذهب؟

البته شیعه، شیعه!

آخوند خوبه یا ملاّ؟

البته دولا، دولا!


default

MPD

by .Reza 41 (not verified) on

damet garm hall kardam be enshat nomreh 20 midam.