شعرهای تخمی زیاد داریم

Multiple Personality Disorder
by Multiple Personality Disorder
29-Sep-2010
 

.

.

ما از این شعرهای تخمی زیاد داریم
بیش از آن، احمق و اُلاغ داریم

گر نانِ شب نداریم
جای آن چرت و پرت زیاد داریم

شغل نداریم، اما
قبضِ برقِ میلیونی داریم

شستشوی مغزی فراوان داریم
حکمِ زندان تا ابد داریم

گاز و نفت اقیانوسی داریم، لیکن
تنورِ تپاله گُهی فراون داریم

توسعهء انرژی هسته ای داریم، لیکن
چندین هزار مفت خور و ساندیس خور داریم

انتخاباتِ متعدد زیاد داریم
لیک یک رئیس جمهور انتخابی کم داریم

شکر ایزد، شاعر زیاد داریم
قاتل و چاقوکش، فت و فراوان داریم

قصد پرواز در فضا داریم
در عوض روی زمین شکنجه زیاد داریم

گر یکی به سنگسار محکوم شد
به دارش میکشیم، بسا بخشش داریم

اگر یک مُشت تحریم اقتصادی داریم
بعوض لافِ بسا زیاد داریم

رهبری داریم بهتر از یک چوپان
فقط یک امامِ زمان کم داریم 

اگر تو شاعری من بچه شیریم
دو لنگت در هوا... (خدا را شکر، سانسورِ شدید زیاد داریم)

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
Nabaat

هیچ می دانستید؟

Nabaat


هیچ می دانستید در شبهای شعر مقام معظم رهبری چه می گذرد؟
نقل قول از آرشیو روزنامهء صحبت نوگراش:


Multiple Personality Disorder

Thank you dear Shifteh for your comment

by Multiple Personality Disorder on

.

My only fear is that the poetry reading session is a hoax.  In case the link that I provided didn’t work, or some people might have missed it, I have embedded the video clip here again:

 


Shifteh Ansari

Very good!

by Shifteh Ansari on

That guy made me want to puke!  Worse yet, the sinister smile on Khamenei's face!  For as long as there has been Persian literature, the court poets have written poems for a buck or for favors, unfortunately. 

The Fati Commandos seem to be enjoying their day at the Sultan's Court, too.  Revolting.  Thanks for the humor.