ترجمهء اطلاعیه دستور اجرایی جدید حقوق بشر


Share/Save/Bookmark

Multiple Personality Disorder
by Multiple Personality Disorder
29-Sep-2010
 

.

.

استفاده از این ترجمه در هر مکانی، بی اجازه یا با اجازه، بدون اشکال است.

ترجمهء اطلاعیه دستور اجرایی جدید حقوق بشر

ترجمه توسط اینجانب

اصل اطلاعیه

٢٩ سپتامبر 2٠١٠
تی جی - 878

سخنان وزیر تیم گایتنر

اطلاعیه دستور اجرایی جدید حقوق بشر

هدف قرار دادن مقامات ایرانی مسئول یا همدست در  نقض جدی حقوق بشر

همانطور که برای تحویل آماده شده است

در طول چند ماه گذشته، ما اقدامات قابل توجهی را مورد اجرا قرار داده ایم که پیامدهای رفتار غیرقانونی ایران را افزایش دهیم.

با استفاده از اقدامات مالی ، ما مقامات ایرانی و شرکت هایی که مسئول طیف وسیعی از اقدامات تاسف آور هستند را مورد هدف قرار داده ایم.

امروز، با دستور اجرایی جدید رئیس جمهور، ایالات متحده میخواهد، برای اولین بار، تحریم های مالی علیه کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر علیه مردم ایران شده اند را اعمال کند.

با این اقدام امروز، ما در حال اعمال تحریم های مالی بر روی  هشت  تن از مقامات دولتی که در نقض حقوق بشر در ایران مشغول اند هستیم.

من می خواهم توضیح بدهم که چگونه این اقدامات کار می کنند و چرا آنها موثر هستند.

به جای اینکه به سادگی به تحریم های سنتی در کل کشور ایران تکیه کنیم، ما بر بازیگران خاصی که درگیر رفتارِ غیرقانونی به ضرر مردم ایران بوده اند متمرکز شده ایم.

ما دریافته ایم هنگامی که بازیگران بد ایران را تفکیک کنیم و رفتار غیر قانونی آنها را افشا کنیم -- بانک ها ، شرکت ها ، و دولت ها در سراسر جهان به قطع ارتباط با این افراد، گروه ها و کسب و کارها پاسخ میدهند.

اثربخشی این استراتژی در حال حاضر روشن است.

تعداد فزاینده ای از شرکت ها و موسسات مالی روابط مالی خود را با ایران قطع یا محدود کرده اند.

آنها خطرات ناشی از ادامه معامله با ایران را ارزیابی کرده اند، و تصمیم گرفته اند که ریسکهای آن بیش از حد بزرگ است.

و ما در حال حاضر نشانه هائی داریم مبنی بر اینکه رهبری ایران در مورد پیامدهای این روند نگران است .

ما پیشرفتهای مهمی داشته ایم، و من می خواهم تاکید کنم که هدف ما صدمه زدن به ملت ایران نیست.

هدف ما تصویب سیاست های قوی ، ابتکاری، و موثر است که رهبران ایران را تحت فشار بگذارد که روش خطرناک خود را به ترک نمایند.

ما هدف قرار دادن رفتار غیر قابل قبول ایران را در همهء حوزه ها ادامه خواهیم داد برای تلاش در محدود کردن این سیاستهای غیر قابل قبول، و برای نشان دادن به ایران که ادامه روش حاضر تنها انزوای خود را افزایش خواهد داد.

متشکرم.

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder