کشف یک مردِ پشم و پیله دار به منظورِ بی اعتبار کردنِ احمدی نژاد


Share/Save/Bookmark

کشف یک مردِ پشم و پیله دار به منظورِ بی اعتبار کردنِ احمدی نژاد
by Multiple Personality Disorder
04-Nov-2010
 

به دنبالِ انتقادِ شدید رئیس جمهور محمود احمدی نژاد از کشورهای غربی، مخصوصاً آمریکا، و شناسایی آنان به عنوان انسانهائی فاقد پشم و پیله، آژانس اطلاعاتی مرکزی (سیا)  بطور گسترده ای در سراسر آمریکا بجستجوی آمریکائیانی مشغول شد که مقداری پشم در بدن داشته باشند، و در صورت کشف چنین افرادی، یا حتی یک فرد، بتوانند سخنانِ احمدی نژاد را بی اعتبار اعلام کنند.  البته همانطور که احمدی نژاد گفته بود پیدا کردن چنین شخصی بسیار دشوار بود، اما این فرد در نهایت در یکی از غارهای ایالتِ آریزونا پیدا شد.  اسمِ این فرد "هیری وول" میباشد که مردی جوان است که در هنگام کشف از دنیای برون-غاری بی خبر بود.  هیری هرگز اسمِ احمدی نژاد را نشنیده بود، هیچگونه اطلاعاتی در مورد انرژی اتمی نداشت، تا آن زمان اسم ایران به گوشش نرسیده بود، نمیدانست خاورمیانه کجاست، قارهء آسیا چیست، و کرهء زمین چه می باشد.  او بیسواد بود.

هیری وول در پنچ سالگی از حکومتِ مستکبر آمریکا متنفر شده بود و همراه سگِ سه ماهه اش به کوه هامفریز در نزدیکی شهرِ وینونا فرار کرده بود و به یک زندگی منزوی از تمدن پرداخته بود.  در آغازِ پیروزی جمهوری اسلامی ایران، آمریکا ٢٥٠ سال بود که رو به زوال گذاشته بود و روز به روز پشم های بیشتری از شهروندان این کشور فرو میریخت.  هیری وول در آن زمان در یک غار به خوابِ عمیقی فرو رفت و از دنیای خارج از غار و اینکه چقدر جمهوری اسلامی ایران در حالِ پیشرفت، و از اینکه آمریکا چقدر در حالِ پشم ریزی بود بی اطلاع ماند.  وی غافل از آن بود که جمهوری خواهان، که خودشان قبلاً همهء پشم و پیله های خود را بخاطر ترس از دموکرات ها از دست داده بودند،  در سالهای دهه ١٩٨٠حکومت امریکا را تحت الشعاع قرار داده بودند و باعث فروپاشی اقتصاد مستکبر آمریکا شده بودند.  وقتی هیری وول در سن بیست و چند سالگی از خواب بیدار شد نصفِ جمعیت امریکا دیگر پشم نداشت، و در ده سال بعد هم نصف دیگر مردم پشموی آمریکا پشمهای خود را از دست دادند و ملتی بی پشم شدند، مخصوصاً اینکه مهاجرانِ ویتنامی این کشور هم اصلاً پشم نداشتند و هیچگونه اعانهء پشمی به این کشور نتوانستند بدهند.  البته یک عده مهاجرانِ ایرانی هستند که پشمو میباشند، ولی بعلت اینکه آنها از واجبی استعمال شدید میکنند پشمی روی پوستشان نیست که به آسانی دیده شود، و یا اینکه هر چقدر پشم دارند رنگِ بور میکنند که دیده نشود.  به همین خاطر این عده از مهاجران کلاً بی پشم و پیله حساب میشوند.  چه دلیلی دارد که آنها پشمهای خود را مخفی کنند؟  مگر از ایرانی بودنِ خود شرم دارند؟  در ایرانِ اسلامی هیچ شهروندِ پشمالوئی پشم خود را پنهان نمیکند.  بهر جهت این عده از ایرانیان پشم مخفی کنِ تاقوتی از طرفِ سیا کشف نشدند، و از نظر آنها (و جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهورِ جمهوری اسلامی ایران) بی پشم حساب شدند.

فرنسیس فورد کوپلا هم اکنون در حال فیلمبرداری از محل زندگی هیری وول در آریزونا میباشد تا به زودی داستان زندگی وی را بر روی صحنه بیاورد، و از او، که هم اکنون بشدت تحت شستشوی مغزی، فرا گیری زبان انگیسی، و مطالعهء تاریخ ایران میباشد، در آیندهء نزدیکی به عنوانِ یک سلاح تبلیغاتی بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده شود.


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
divaneh

Useless CIA agents

by divaneh on

They are right when they say that Americans are idiots. These CIA agents only had to take their own trousers down to prove AN wrong. They could even hand the evidence to him. Thanks MPD jaan for the good laugh.


hazratee

It apears

by hazratee on

That the person in the above photo to be an Iranaian-American dude. Nice try. LOL


Anahid Hojjati

Thanks MPD. this was Funny.

by Anahid Hojjati on

Thanks MPD for writing another great blog.


yolanda

.....

by yolanda on

Hi! MPD,

    OMG! Natural and living rug in your blog photo! No weaving required! :O) I assume the guy is the caveman from Arizona.

take care!


Dehkhoda

پشم و پیله

Dehkhoda


.

پشم و پیله . [ پ َ م ُ ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ، از اتباع ) پشم و مانند آن . پشم و جز آن و این پیله با پیلوس لاطینیه از یک اصل است

//www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-8f0...