ولایت فقیه


Share/Save/Bookmark

ولایت فقیه
by Multiple Personality Disorder
05-Aug-2009
 

یکی از بهترین منبع ِ اطلاعات در موردِ ولایت فقیه کتابِ «تولدی دیگر» نوشتهء شجاع الدّین شفا می باشد که کتابی بسیار کمدی تراژدی است، که خواننده را هم به گریه و هم به خنده می اندازد.  کتاب در صفحهء ١٢ بخش ِ سر آغاز در مورد ولایت فقیه چنین می گوید:

[در میانِ ١٨٨ کشور ِ امروز ِ جهان، ایران تنها کشوری است که بطور ِ رسمی ِ قانونِ اساسی ِ کنونی خود در یک رژیم ِ قیمومیتِ قانونی بسر می برد، و بنیانگذار ِ این رژیم  خود تصریح کرده است که این قیمومیت، قیمومیت شرعی ِ قیم بر صغیر است و قیم ِ ملت با قیم ِ صغار (جمع صغیر) از لحاظِ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد (روح الله خمینی: ولایت فقیه) و هم او برای اینکه جای شبهه ای باقی نماند لزوم این قیمومیت را چنین توجیه کرده است که «مردم جاهل و ناقصند و ناکامل اند و نیازمند کمالند و شرعاً احتیاج به قیم دارند.»]

ولایت: حکومت و امارت سلطان
ولی:  قیم، نگهبان، مستحفظ
فقیه:  دانا و دانشمند

در واقع در قدیم ولایت فقیه بمعنی حکومتِ شخصی دانا و دانشمند بوده است، ولی (لیکن) امروزه معنی ولایت فقیه در عرض و طولِ سی سالِ گذشته عوض شده و فقیه بمعنی شاهنشاه است، یعنی ولایت فقیه بمعنی حکومت شاهنشاهی ِ آخوندی است.  چنانکه می بینیم شاهنشاهء آیندهء ایران مجتبی خامنه ای خواهد بود،  ولی (لیکن) اگر بجنبیم شاید چیز ِ دیگری بشود.


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
fozolie

It's an ancient idea which does not belong to today

by fozolie on

The Shia clergy charlatans are so bereft of ideas and their philosophy is so lacking in original thought that for centuries they have plagarised the ideas of Plato. The idea of the Supreme Philosopher or Philosopher King comes was his. It is just beyond belief that in 21st century we have to deal with this.

Mr. Fozolie