دونت فآک وید نقی


Share/Save/Bookmark

دونت فآک وید نقی
by Multiple Personality Disorder
21-May-2012
 

ما یک دوستِ همکاری داشتیم به اسمِ نقی، که از قضا خیلی هم نق‌نقی بود.  جریان از این قرار بود که ما، همکارانِ اداری، و بعضی از دوستانِ ایامِ دور و نزدیک گاه و بیگاهی دور هم جمع میشدیم و برای تفریح و سرگرمی فوتیالِ دوستانه‌ای بازی میکردیم، البته همه بجز نقی، که همانطور که گفتم خیلی نق میزد.  گاه گُداری یکی از این آمریکائی‌های زبان نفهم و «ق» تلفظ نکن از ما سئوال میکرد، «واتس هیز نیم؟»  و من میگفتم، «نقی.  ایت مینز سام‌ وان هو ایز اِی کامپلینِر.»  و آنها میگفتند، «نگی؟!  ریل‌ای!»  و ادامه میدادند، نه، واقعاً اسمِ حقیقیش چیه؟

- این اسمِ حقیقیشه.  نقی یه اسمِ واقعی‌یه، ولی تو زبونِ فارسی، یا پرشیین، نقی به معنیِ کسی‌یه که نق هم میزنه.
- این اسم خووب به شخصیت این شخص میخوره.  نکنه این دوود (بابا) از بچهگی فکر کرده که باید مثلِ اسمش نق‌نقی باشه؟
- والاه خبر ندارم که از بچهگی چه امری برش مشتبه شده ولی میدونم که این روزها، چه توی زمین چه بیرونِ زمین، همش نق میزنه، مخصوصاً سرِ کار که هیچ عرضه‌ای هم نداره ولی دائماً غُر میزنه.

این جریانِ بازی‌های فوتبالِ ما چند سالی ادامه داشت تا سن‌ها بالا رفت و ادارات جدا شدند و دوستان به بادِ فراموشی سپرده شدند ولی ما هنوز گاه گُداری از نقی خبری میشنیدیم، تا یه روزی خبر آمد که چه نشسته‌ای که نقی‌‌ آبروی هر چه ایرانی‌یه رو برده.  گفتم، چی شده؟  گفتند، یک روز، در اوقاتِ اداری، نقی طبقِ معمول خسته که میشه میره زیرِ میزش که بخوابه.  نقی مدتی بود که زیرِ میزش‌و جاسازی کرده بود و اون زیر میخوابید، و هر بار که میرفت زیرِ میز صندلی‌شو میکشید جلوی میز که خووب استتار بشه و کسی نبیندش، ولی از قضای بد اون روز یکی از همکارانش با یک نقشهِ پروژه میاد که تحویلش بده که میبینه نقی نیست، و چون نمیخواسته نقشه‌رو روی میز بذاره که مبادا موردِ بی توجه‌ای نقی واقع بشه، چون روی میزِ نقی نقشه بسیار زیاد بوده، که مثلاً یعنی من خیلی کار میکنم، آقای همکار صندلی‌رو میکشه بیرون که نقشه‌رو روی صندلی‌ بذاره، چون اونطوری نقی حتماً متوجهِ نقشه میشده، که ناگهان نقی با وحشت از خواب میپره و جیع بلندی میکشه و شروع میکنه به پرخاش کردن و هر چه فحش خواهر و مادره بلده به اون آمریکائی بدبخت میده، که اون آمریکائی بدبخت حتی نمیتونسته «خ» و «ق» رو تلفظ کنه تا چه برسه به اینکه توانائی اینو داشته باشه که جوابِ «خار کُسه‌یه مادر قهبه» رو بده.

بهر جهت نقی را میبرند استیضاحِ اداری کنند که نقی میگه، با من فآک ارآند نکنید که «آی واز تیکنیگ مآی افتر نون بریک، اند ایتز نآن آو انی وانز بیزینس ها آی یوز مآی بریک تایم، اند ایف یو گایز فآک وید می وآن مور تایم آیم گانه سو یور اَس سو فست یو وونت نُو وات هیت یور اس.»

خُوب، احتیاج بگفتن نیست که نقی هنوز در ادارهِ ماست.  چکار میکند کسی خبر ندارد و کسی جرأت نمیکند بپرسد.


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
Azarin Sadegh

My dear Multiple

by Azarin Sadegh on

Your blog is a succes because you are one of the best here...and thank you so much for making me laugh when I needed it the most since these days I am not really laughing - not even smiling, not even a simple grin - and nothing looks funny to me.   

Looking forward to reading your next one,

Hugs 

PS:I have to confess that while I wrote those "depressing" stories I wasn't depressed at all (holding up my head high in the air, with a vague smile on my lips). Writing is a true soul-lifting gift. 

PSS: Was my fiction really THAT depressing? I think reality is way more depressing. (trying to wipe this hideous self-righteousness off the words knowing the words never lie...right? RIGHT?)

PSSS:(long silence)...Come on! Really? (totally confused) 


maziar 58

....

by maziar 58 on

Thanks for the funny blog great as usual.

Maziar


Multiple Personality Disorder

وِل، آی ثینک دیس بلاگ واز اِی ساکسِس

Multiple Personality Disorder


اسپِشآلی سینس آذرین ایز هییر, نات دت دِ ریست آو یو دونت مِتِر، بآت بی‌کاز شی آلویز رآیتس دیز دیپرِسنگ استوریز اند شی ایز این دآیر نید توو بی لِفینگ، هآاِور ثنک یو آل فور ریدینگ


Azarin Sadegh

F.U.N.N.Y....but

by Azarin Sadegh on

please be careful! Naghi is a dangerous name...:-)

 


divaneh

گود تو سی یو بک

divaneh


بسیار محظوظ شدم چند شخصیتی جان. نقی خوب می داند که چطوری گت هیز اوون وی. امیدوارم که دوباره مثل امام غایب غیبت نزند.

MM

Very nice blog - we are this

by MM on

Tell his American friends that his name is Khosro and see him sweat when called.


Ladan Farhangi

Great Blog

by Ladan Farhangi on

Thanks


hamsade ghadimi

دستت درد نکنه

hamsade ghadimi


دستت درد نکنه ‌ام پی‌ دی. آی‌ لفد مای اس آف.


M. Saadat Noury

Dear MPD:Multiple Professinal Degrees

by M. Saadat Noury on

بسی دلنشین و بسی پر کنایه ، سپاس


Red Wine

...

by Red Wine on

مثل  همیشه خوب می‌‌نگارید ... با سپاس .


Nazy Kaviani

نق، نقی!

Nazy Kaviani


خیلی خندیدم ام پی دی! خوشحال شدم دیدم باز بلاگ نوشتی!