دیگر در تلویزیون صدای آمریکا نخواهم بود


Share/Save/Bookmark

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
24-Jun-2009
 

طی دوسال گذشته با حضوردر برنامه تفسیرخبرتلویزیون "صدای آمریکا" توانسته بودم ارتباط اندکی با شما برقرارکنم. پس از کودتای اخیردرایران بنا به دستورشما سعی کردم تا هرروز بین پنج تا ده دقیقه دراین رسانه حضوریابم واخبارودستورالعمل هایی را که رهبری جنبش تصمیم می گیرد به اطلاع شما برسانم. پنج روزاول هم موفق به این اطلاع رسانی شدم، اما متاسفانه با کارشکنی فردی به نام علی سجادی مسئول خبر"صدای آمریکا" بخش فارسی که نمی دانم انگیزه اصلی اش چیست، ازاین کارمن جلوگیری به عمل آمده است.


بنا براین دیگردرتلویزیون صدای آمریکا نخواهم بود وازاین پس این کاررا بابرنامه های پنج تا ده دقیقه ای روزانه ازطریق یوتیوب ادامه خواهم داد.
با ایمان به پیروزی ملت ایران دربرابرشب پرستان
محسن سازگارا
سه تیرماه هزاروسیصدوهشتادوهشت

//www.sazegara.net/persian/

 


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
sbglobe

for the sake of accuracy

by sbglobe on

Although I am not 100% sure (since I do not watch or listen to VOA), I think Mr. Sazegara was not "impartial" per sa. He is not for IRI and he is "helping" the opposition (very effectively from what I heard).   


default

Sazegara has some good

by azadi55 (not verified) on

Sazegara has some good insights, I have watched some his clips on youtube up to June 19th, and he makes a lot of sense. I wonder what caused the riff between him and this Sajadi guy.


default

Can I send this link to VOA

by sam jade on

Suppesedly Voice Of America is very mutual and impartial and they report the news without any judgement (according to VOA) ,With your permission I might send this link to them ,see if they respond..Thank you for informing us.

Sam I Am


Ali P.

I know him

by Ali P. on

He's a decent guy, from what I know of him.

Ali P.

 

P.S."بنا به دستورشما سعی کردم..." Who is ordering him?


sbglobe

Who is Ali Sajadi?

by sbglobe on

Does anyone know? Who' side is he in (working for VOA after all)