سر اغاز پایان

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
05-Oct-2009
 

رهبر ایران هفته قبل از قدس به تهدید مردم پرداخت. مردم بی توجه به تهدیدات شدید, با شجاعت تمام حضوری گسترده در روز قدس داشتند و با این حرکت رهبر را به عقب نشینی در عید فطر حکومتی مجبور ساختند. رسوایی رییس دولت کودتا در نیویورک و آغاز اعتراضات گسترده در دانشگاه های کشور رهبر را به فکر سازش و معامله با غرب انداخت. بگونه ای که رهبر از تمام مواضعی که در ۴ سال گذشته موجب تحریم ها و خسارات میلیاردی به کشور شده بود کوتاه آمده و تمامی شروط آمریکا را دربست پذیرفت تا عمر حکومت را قدری طولانی تر کند.


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin