بابك داد از ايران خارج شد

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
18-Dec-2009
 

مصاحبه صدای آمريكا با بابك داد در پاريس

قسمت  اول

قسمت دوم

 

 


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin