به یاد گلهای پر پر شده جنبش سبز

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
08-Jan-2010
 

 

 به یاد آنها که رفتند و ما را با کوله باری از خاطـرات، در امتداد جادهٔ بی کسی جا گذاشـــــتند

 


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin