ایران من! نگاه کن! بلند شو! گریه نکن.


Share/Save/Bookmark

ایران من!  نگاه کن!  بلند شو!  گریه نکن.
by Noosh Afarin
19-Jun-2009
 

امشب!
در تنهایی و سکوت!
میان بهت و حیرت!
عشق و غرور من!
ایران سراسر اتفاق و پر حادثه ای است.
که در روند لحظه های تاریک تاریخ، بارها و بارها شکسته.
زخم خورده.
بغض کرده.
لرزیده.
سوخته.
گریسته.
اما از پای نیفتاده.
عشق! و رنج و درد عشق، هدیه خدای بی همتای خرد و عدالت است، و ایران مملو از درد و رنج، زائیده عشق است و زاینده عشق!
در بازی های تلخ و شیرین تاریخ و سرنوشت، در اوج توفانهای ریشه برانداز سهمگین، در بستر زلزله های مخرب و ویرانگر، در هیاهوی بی گریز سیلهای بنیان برافکن، ایران مانده است و می ماند، چون عشق زنده است.
چون ایرانی، ایرانی است.
ایران! یعنی عشق سرخ.
عشق! یعنی ایران سبز.
ایران من!
ایران کوروش است و بزرگی و شکوه.
ایران فردوسی است و حماسه.
ایران حافظ است و عشق.
ایران مولوی است و معرفت.
ایران عطار است و عدالت.
ایران خیام است وصداقت.
ایران فرغانی است و حقیقت.
ایران فرخی است و آزادی .
ایران بابک است و قیام.
ایران افشین است و عصیان.
ایران مازیار است و طغیان.
ایران مزدک است و جسارت.
ایران کاوه است و شورش.
ایران آرش است و رهایی.
ایران دار است و سربداران.
ایران سیاوش است پاکی و غرور.
ایران من!
نگاه کن!
بلند شو!
گریه نکن.
تو دردها و رنجها را بارها و بارها دیده ای.
تو آمدن و رفتن بیگانگان را بارها و بارها حس کرده ای.
تو با سوز و زخم.
با ظلم و ستم.
با خون و فریب.
با بحران و جنگ، بیگانه نیستی!
چشمهایت را نبند.
در خود نشکن.
بخند و بمان.
چون! عشق هرگز نمی میرد.
باور کن! عشق مردنی نیست.
عشق رفتنی نیست.

با سه رنگ سبز و سفید و سرخ برای ایرانم مینویسم. باشد که پرچم پر غرورش کفنم باشد.

نویسنده، پیام


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
Farshads60

Beautiful Poem

by Farshads60 on

Thank you for a beautiful poem.  I don't usually comment, but when you put the picture of my Beloved Leader on the top of your page, I just have to say thanks. 

 


default

the real challenge

by Samani (not verified) on

It seems that with the supreme leader challenge to the people the situation is getting really challenging!

The people want their rights and they want the annulement of the cheating voting. They are continuing their struggle and bloodshet is already running in the streets.

Long live the people of Iran in their struggle towards Freedom and Democracy.