بیا تا بهمنی دیگر بسازیم

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
31-Jan-2010
 

بیا تا بهمنی دیگربسازیم
بیا درکوچه ها سنگر بسازیم

بیا در بهمن دیروز و امروز
هزاران مشت رزم آور بسازیم

اگر چه بشکستند این شمع و چراغو
ولی این بارخورشیدی تو راهه

که سرما با همه قداره بندهاش
پیش خیل سپاهش بی سپاهه

اگر تلخ بود بهمن یا که شیرین
ما امروز وارث فریادها شیم

هنوز چله نشین بامداد ش
قسم خورده به تکرارصدا شیم


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
Noosh Afarin

سوگندنامه

Noosh Afarin


 

آنانکه در بندند چشم در راهند وآنکه جان باختند ما را به گردن دینی دارند!! برخیز تا دست در دست هم دهیم...ما بیشماریم، دوباره می آییم