نامت ای بسیجی ننگ کشور ماست

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
06-Feb-2010
 

نامت ای بسیجی ننگ کشور ماست , ‎ظلمت وجودت شرم ملت ماست.  


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin