گزارش تجاوز به پسر 15 ساله در تايمزآنلاين؛ فقط برای گرفتن پناهندگی از انگليس؛

گزارش تجاوز به پسر 15 ساله در تايمزآنلاين؛ فقط برای گرفتن پناهندگی از انگليس؛
by Noosh Afarin
17-Sep-2009
 

 تلویزیون ایران؛ ناشیانه, سناریو ی بی ابرويی دولت کثیف ولایت وقیه را  به تصویر میکشد.

 بیشرمترین داستانی که در عمرم از احمقانی بدون داشتن (هوش و ذکاوت) دیده و شینده ام.

Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
jimzbund

very amateur

by jimzbund on

I am amazed at how these people lie as if it is part of their belief stystem which by the way it is .

Bund,Jimzbund