پاییز هرزه گرد

persian westender
by persian westender
10-Oct-2008
 

سرودی که در نیمه شب میتوانش خواند،

بی‌ آنکه هم آواز بوف باشیم

پلک فرو بسته یارای آفتابش نیست

در تعبیر خواب خسوف باشیم       

***

زمستان قوز کرده در پالتوی خویش

پائیز هرزه گرد را ملامت نمیکند

تندباد صبحگاه درین کوچه بیش از این

با مشت فشان خاک، سلام ات نمیکند  

***

سربازان نبرد قدیم در قهوه خانه ها

نقال شاهنامه را خمیازه میکشند

پسربچه‌های عصر پیژامه و تفنگ

از جنگ در ذهن طرحی تازه میکشند

***

من در تناوب زمین خوردن و بلند شدن

زخم‌های خویش را پاداش داده ام

و در یکباره بلند خوردن و زمین شدن

 تمام اصرار مرگ را فاش داده ام

***

آی ورق پاره‌های دفتر خاطرات من

از گذشته‌های خط خورده هم یاد کنید

از نای واژه واژه‌های خویش

این درد لخت را فریاد کنید 


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Souri

by persian westender on

Thank you again for your encouragements and interests to my works. Your correction of the word was legitimate, and that was a typo. You're welcome to do more 'fozooli ':-) and I do have interest to audiences like you.

ps: I write every kind of mozakhrafs, but mostly poems.

good night 

 


Souri

dear Persian Westender

by Souri on

I had never read a poem from you before and didn't know you also write poems. Although you may be not so much interested to an audience like me :o) I have to say this poem of your was a very great and meaningful one. I really enjoyed this part 

من در تناوب زمین خوردن و بلند شدن

زخم‌های خویش را پاداش داده ام

و در یکباره بلند خوردن و زمین شدن

تمام اصرار مرگ را فاش داده ام

Your poem is wonderful, very beautiful.

 

PS: a little correction (sorry my fozoli,dear) the word "Asraar" in Persian, must be with a "sin" and not a "sat" like esraar = insist

Thank for sharing your beautiful work. I encourage you to post more and more of you works here