خوابهای بیقرار

persian westender
by persian westender
20-Jan-2012
 

در خوابهای بیقرار من، گاهی‌ میایی و گاه می‌روی

بر پلک‌های خیس بسته ام، چه با طمأنینه راه می‌روی!

گویا که گفته اند، کلِ زندگی‌ یک نفس است

میدانم که یک دم می‌آیی و با آه می‌روی

قطب نمای دلت را به کار گیر، حسّ من از این طرف است!

غیر از این، به هر راه که می‌روی اشتباه می‌روی!

شب اگر که سرد و تاریک و پر مخاطره است

در خواب بلورین من به پیشواز ماه می‌روی

به خود میگویم او‌را خواب میبینی‌، میمیری

خاک میشوی، چون خون سبز در رگ گیاه می‌روی.....

زمستان نود


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Jahanshah and Souri

by persian westender on

Thank you for reading...

 

Best

pw 

 


Souri

Kheili ghahsang boud, I loved this part

by Souri on

شب اگر که سرد و تاریک و پر مخاطره است

در خواب بلورین من به پیشواز ماه می‌روی

 

Thanks for sharing, write more please


Jahanshah Javid

beautiful

by Jahanshah Javid on

گویا که گفته اند، کلِ زندگی‌ یک نفس است
میدانم که یک دم می‌آیی و با آه می‌روی