خور و پوف

persian westender
by persian westender
06-Feb-2012
 

دیروز خانوم معلم از انسانیت راضی‌ نبود. بهش گفت چهل بار از روی این جمله می‌نویسی و فردا خوشخط و تمیز برایم میاوری : "هر روز آتش سیگار بر پوست ظریف کودک دو و نیم ساله‌ای فرود آمد که ذهنش پذیرای ادراک جهان بود، آخر در سطل زباله اش افکندند نیمه جان". "هر روز...

بشریت سر جملهٔ سوم خوابش گرفت. تا صبح ۱۳۹۱ بار گفت: خور و پوف

فردا اصلا مدرسه نرفت...


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Thank you all for reading ...

by persian westender on

Here are some info about causes of child abuse. Apparently, this is a complex issue...

//www.zentactics.com/causes-of-child-abuse.html

 


Anahid Hojjati

Dear PW

by Anahid Hojjati on

thanks for bringing attention to very sad fact of prevelance of child abuse.


Red Wine

...

by Red Wine on


قشرِ بدبخت و مظلومِ ما همین بچه‌ها هستند،۹۰% هم از طرفِ والدین به موردِ آزار قرار می‌‌گیرد،حال می‌‌خواهد تنی باشند و یا نا تنی ! ما که در ناز و نعمت و هزار لطافت بزرگ شدیم،وضعمان این است،وای به حالِ این بچه‌ها که اگر جانِ سالم به در برند ،در آینده به دیگران همان کنند که در طفولیت دیده اند.

معلم و مدرسه نیز نقشِ دیگری دارند،یکی‌ نیست به ما بگوید اشکال کار در کجاست ؟ در تربیت و یا فقر ؟ مذهب و دیگر فشار‌هایِ روانی‌ و هزار کوفت و زهرِ مار دیگر !

ما نمی‌فهمیم،آخر پدر سوخته تو که مسئولیت نداری،تو که عقل و توانایی نداری چرا بچه دار میشوی ؟! دستت بشکند که اینگونه با این طفلِ معصوم رفتار میکنی‌،الهی که به زمینِ داغ بخوری و آتشِ ۷ جهنم پایت را بگیرد که به خدا این نه رسمِ مردانگی است و نه رسمِ آزادگی .

از لینک گذار کمالِ تشکر را داریم.

 


persian westender

Child abuse

by persian westender on

The sad thing is that, there are many hidden and at the same time ongoing cases of  child abuses. the unprecedented prevalence of addictions, economical hardships, and parental break ups in Iran is contributing to this horrible incidents. But some times the level of brutality is mind-blowing; e.g. read the other incidents down the page in the link...    

 


Esfand Aashena

Heart breaking.

by Esfand Aashena on

Everything is sacred


Mehrban

I was here and I heard you.

by Mehrban on

*