امروز فصل بهار است

persian westender
by persian westender
13-Mar-2012
 

امروز فصل بهار است و من از بند بندِ خویش رها گشته ام.

امروز فصل بهار است

پس، ای مرد!لختی واژن را فراموش کن و واژه را بچسب، که چون نیک‌ در آن بنگری، هزار ارگاسم مغزی، بسیار لذت فکری.. .

به به! چه سخن‌های نغزی، چه حرفهای بکری!.

امروز فصل بهار است، پس از مرز‌های متعارف عدول کن، مرا بطور نامشروط، یکجا با همه دیوانگی‌ام قبول کن. اینها را که من میگویم به بی‌ربطی خودم ببخش؛ چرا که یک پرتگاه نیز اینها را سروده است که یک شاعر بود و در وصف جاذبه شعر میسرود. امروز فصل بهار است و من هم انسانهایی تنوع طلب را دیده‌ام و هم آدمهای تهوع طلب. امروز فصل بهار است و من دیربازی است که جنون خویش را پذیرفته‌ام و حرفهای ناگفته را گفته ام.

امروز درین فصل مثل باد در جستجوی زیبائی فرسنگها در دشتها و کوهها وزیده ام. در جستجوی زیبائی با پاهای برهنه همه راه‌های سنگلاخ و بیراهه را برگزیده ام.

عاقبت، زیبائی را در کف پای زخمی و دمل کرده خویش یافته ام.

امروز فصل بهار است و مرجع تقلید من یک برگ خشک است که به تشویش اذهان عمومی‌ جنگل میپردازد.

امروز فصل بهار است و با این مقدمه که عرض فرمودم میخواستم اضافه کنم که بهار شما به مقدار معتنابهی مبارک باشد!


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
Mehrban

Happy spring to you too PW

by Mehrban on

***


persian westender

Comments

by persian westender on

Anahid: Thanks for reading. I also saw your original comment!

 

Soosan Khanoom: Thank you for the timely and nice poem

 

Best

 


Soosan Khanoom

A little Robert Frost for the occasion and Eid Mubark : )

by Soosan Khanoom on

Oh, give us pleasure in the flowers to-day; 
And give us not to think so far away 
As the uncertain harvest; keep us here 
All simply in the springing of the year. 

Oh, give us pleasure in the orchard white,
Like nothing else by day, like ghosts by night; 

And make us happy in the happy bees, 
The swarm dilating round the perfect trees. 

For this is love and nothing else is love, 

------------------

 


Anahid Hojjati

Dear PW

by Anahid Hojjati on

"امروز فصل بهار است و مرجع تقلید من یک برگ خشک است که به تشویش اذهان عمومی‌ جنگل میپردازد."

nice.