کنجِ خالی‌

persian westender
by persian westender
24-Mar-2012
 

یک کنجِ خالی‌ به من بدهید

جایی‌ برای چمباتمه زدن

جایی‌ برای احساسِ بی‌ شتاب و شمردهٔ غم

چیزی که در درون من عوض نمی‌شود

انگار در درون من یک جنین است

که هرگز به دنیا نخواهد آمد

و هر بار که من در  درون خود می‌گریَم

انگشت سبابهٔ خویش را میمکد

شاید به نشانهٔ همدردی...

اکنون صبح دمیده است

و این شمع به آخرش رسیده است

اما خاموش نمی‌شود این کلّه شق!

انگار باد صبحگاهی هم حوصله ندارد

آنرا فوت کند

 

فروردین ۱۳۹۱


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Soosan Khanoom,Thanks for reading

by persian westender on

....and sharing a great quote from Hafez. 

 


Soosan Khanoom

Don’t surrender your

by Soosan Khanoom on

Don’t surrender your loneliness ...let it cut more deep.

Let it ferment and season you.... as few human or even divine ingredients can.

–Hafiz


persian westender

Thank you Orang

by persian westender on

  ...for reading.

 


Orang Gholikhani

Keili Ziba

by Orang Gholikhani on

Merci

Oranng 


persian westender

Merci, dear JJ

by persian westender on

I needed to share it too.... 

 


Jahanshah Javid

Beautiful!

by Jahanshah Javid on

Great stuff... thank you for sharing.