وصیت نامهٔ یک شعر


Share/Save/Bookmark

persian westender
by persian westender
31-Mar-2012
 

من یک شعرم

لطفا پس از مرگ مرا

زنده زنده در دریاچهٔ پریشان دفن کنید*

اینگونه خود به خود

خاکسترم به چند

زبان مردهٔ دنیا ترجمه خواهد شد....

من یک شعرم و رنج، ارثیه ام 

ولی‌ آن را برای بازماندگانم نخواهم گذارد

چرا که دیری است

آنرا با بی‌وزنی، بی‌ قافیگی، و بینام و نشانی‌ خویش 

تقسیم نموده ام...

من یک شعرم

که مرا در یک روز بارانی

در حال قدم زدن در یک پیاده رو خلوت

به شکلی مبهم

به یاد خواهی‌ آورد

حافظه ات مختار است

هر آنچه می‌خواهد

با معنای من بکند....

 

زمستان نود

 متن انگلیسی‌ شعر:    //iranian.com/main/blog/persian-westender/poems-will

طبق بعضی‌ گزارشها، خاک دریاچه پریشان در نتیجه یک پدیده
طبیعی‌ نادر، در حال سوختن بوده است


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Hi dear Mehrban

by persian westender on

You're very welcome and I 'm glad you liked it...

all the best 

 


Mehrban

Dear PW

by Mehrban on

I loved the poem it in English, I love the poem it in Persian.  

Thank you!