شقیقهٔ کرم

persian westender
by persian westender
06-Jul-2012
 

عبورِ یک صأعقه، از شقیقهٔ کرم

و مگس، که حرفی‌ برای ویز ویز نداشت

سکوتِ علم فیزیک در برابر جِرم

و بودن، که "هست" برای هیچ چیز نداشت

***

همه می‌دانیم که چیست راز هوار زدن:

چراغ را در ملأ عام سایه، دار زدن

او تو را می‌‌بیند، در اطاق آی - سی‌ - یو

یک پزشک حاذِق، در حرفِ مایه دار زدن

***

خیلی‌ خیلی‌ مفتخرم، که اینقدر کم و مختصرم

همین مقداری هم که کَمَم، خیلی‌ زیاده از سَرَم

ارزانی شما، این همه زیاااااااااااااااد بودن

در کِیفَم از کِیفیَتَم، گرچه در کَمیّت کَمَم 


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Dear Mehrban

by persian westender on

Thank you for being so supportive of my works.

I am glad that you liked it... 

 

Best wishes 

 


Mehrban

Very nice, specially the last piece

by Mehrban on

I also love the imagery of the lightning through the worm's brain.