مرا اگر توان آن نیست

persian westender
by persian westender
13-Nov-2008
 

مرا اگر توان آن نیست

که لبان خشکیده‌ام را از آبشار موهایت

که بر شانه‌هایت فرو میریزند، سیراب کنم

 مرا اگر توان آن نیست که با ترنم لالاگونه ات

 چشمهایم را که تمام قلمرو شب را دویده است  خواب کنم

مرا اگر یارای آن نیست

که تن رنجور خویش رابه وسوسه مستی چشمان تو

 غسل تعمید در شراب کنم

..

یک انگشت اشاره تو مرا بس

تا هجوم خستگی‌ را در آستان وجودم جواب کنم


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Parvaneh

by persian westender on

Merci az lotfetoon.

 


default

AAAAhhhhhhhh how wonderful

by parvaneh (not verified) on

What a beautiful poem. Indeed is a masterpiece. I am sure you will have a bright future. It definitely would be an excellent addition to your collection.


persian westender

Souri jan

by persian westender on

Masterpiece?!..choob kari mifarmaid!

Thank you for reading.

 


Souri

Wow !!

by Souri on

What a masterpiece !! What a wonderful piece !!

Not only I liked it, but also I felt it, with my whole soul. 

You are very talented. Great!