برگی از کتاب احسن الکشفیات فی‌ مقام النکبت العلما


Share/Save/Bookmark

persian westender
by persian westender
27-Jan-2010
 

گویند آخوند زاده ای، دیربازی عشق فرنگ در سر داشت. پدر درمقام نصیحت برآمد و لاکن پسر هوای فرنگ در سر فزونی یافت. در خفا به غنای"مایکل جکسون" بنشستی و شبانگاه "ماهپاره" رؤیت بنمودی. پدرسر تسلیم آورد و جگر پاره به فرنگ فرستادی. لیک اورا شرط نمود ردای آخوندی در همه حال بر تن‌ مرتب گرداند. پسر چون پای در فرنگ بنهادی، اختیار از کفّ بنهاد و شیفته در طریقت فرنگ شد. عبا و عمامه در سطل زباله فکندی و نماز را بدرود گفتی‌ و درکالج کتابت و آئین فرنگ آموختی، چونانکه در باب دموقراسی و آداب پلیتیک از هم مکتبان سر بودی.

فی‌ الحال در علوم قمبیوتر دستی‌ و "بلاغ" خویش به هم رساندی و در باب دموقراسی در بلاد خویش داد سخن دادی و مخاطب فراهم کردی فوج فوج.

آنسوی، پدر را خبر رسید از "عمارت اطلاعات سریه" که چه نشسته‌ای که پسر در بلاد غریبه سر در پی‌ فتنه است. پدر مزاج منقلب گشت و تلقرام فرستاد پسر را که خاکت به سر، چنانچه نیایی عاق میشوی ، و درجهنم منزل گزینی، فزون بر اینکه مقام دینی از دست خواهی‌ داد و در غربت به فلاکت خواهی‌ افتاد.

پسر در اندیشه فرو رفت که آخوند زاده را خلف می‌‌نتوان شد. پس در طمع مقام عظما، از دموقراسی دست شست و عزم دیار کرد.

سنگ با شیشه نشود سر به سر

آخوند را چه کار به حقوق بشر؟

طیاره چون در فرودگاه قم به زمین نشست، آخوند زاده آب در چشم آورد ودر دل خواند" قم...سوییت قم"

پدر چون فرزند بدید او را در بر گرفت و پاداش نیک در حوزهٔ علمیه بداد، خدایش لعنت کناد.

گرگ زاده عاقبت گرگ شود

گر چه با آدمیان بزرگ شود


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Arthimis

by persian westender on

Yes, it is my own work. I know another blogger who writes on these themes better than me, and he is Bayramali.

Thanks for your informative reference.


Arthimis

Thank you...

by Arthimis on

Persian westender, Did you write this master piece yourself? It is really funny and true, Thank you ... :-)

Reminds me of another story :

//iranian.com/main/blog/arthimis/i-could-...


Hovakhshatare

ال الاغ و پفیوز فی‌ دنیا والآخره

Hovakhshatareشکراً  فی‌ بلاگ الخنده دار

 


persian westender

Divaneh va Sargashteh

by persian westender on


  Thank you

دیوانه: تو خود نیک دانی‌ آخر آن حکایت چسان شود (-: ... 

 


Sargashteh

So funny

by Sargashteh on

It was beautiful. Thank you


divaneh

نکو حکایتی تقریر نمودی

divaneh


کلیله گفت: دانستم حکایت آن آخوند زاده که لاف محبت وطن زدی و در باطن سودای مال داشتی و منزلت نزد جماعت آخوندهای گرگ زاده جستی. حال باز گو حکایت آن آخوند را که پیمان نمود تا مگر زان پس به لواط نپردازد.


persian westender

  دوستان

persian westender  دوستان متشکرم

ام پی‌ دی جان: کاربرد "ق" به جای "ک" در مواردی مرسوم بوده، مثل "قنسول" به جای "کنسول".

 

 


Jahanshah Javid

Loved it

by Jahanshah Javid on

This line in particular cracked me up

"قم...سوییت قم"


Anonymouse

خیلی‌ جالب بود! !Qom sweet Qom

Anonymouse


Everything is sacred.


Multiple Personality Disorder

در ظمن، انگلیسی زبانها هم «خ» را «ک» تلفظ میکنند

Multiple Personality Disorder


.

چه جالب که در این داستانت «ک» به صورت تلفظی آن یعنی «ق» یا «غ» نوشته شده است.  جالبتر اینکه انگلیسی زبانها «خ» را «ک» تلفظ میکنند. 

خونت حلالت باشه که بسیار زیبا نوشتی.  الاهی خیر ببینی.