مرا از مرگ باکی نیست

persian westender
by persian westender
05-Aug-2010
 

مرا از مرگ باکی نیست

مرا در پیش چشمم این شب تیره

مقام هولناکی نیست

من از رقص صدای گرگ‌های دشت

در بزم جنون آمیز خونخواری نمی‌ترسم

اگر طوفان شود برپا

به جای ابرهای تیره میغرم

من آری نمی‌ترسم...

مرا باکی نباشد از فرو رفتن

به گرداب سراسر رنج تنهایی

نه بیماری، نه فقر و تهیدستی

نه هر آن چه فرو بندد

مرا دفترچه هستی‌

***

مرا باری اگر خوفی است

اگر هرچند گه یک بار

به قلبم لرزشی آید

فقط یک ترس و یک باک است

و آن پذیرش تدریجی‌ آئین ضحاک است

و یا

روزی که انسان زنده و انسانیت مدفون در خاک است

تیر ماه ۱۳۸۸


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Babak, Souri, and Anahid

by persian westender on

Many thanks for the comments

Cheers

 


Anahid Hojjati

Great poem persian westender,

by Anahid Hojjati on

Dear persian westender, you have written an excellent poem.  I like all lines of your poem and especially at the end, where you write:

 

فقط یک ترس و یک باک است

و آن پذیرش تدریجی‌ آئین ضحاک است

و یا

روزی که انسان زنده و انسانیت مدفون در خاک است

 


Souri

Wow!!

by Souri on

Splendid!

Really breathtaking poem! Thank you.


Babak K.

Persian Westender A very

by Babak K. on

Persian Westender

A very nice work.  I hope we see more poems form you.

Babak K.


persian westender

Thank you so much every one

by persian westender on


 ...for you kind and encouraging words.

Best 

 


Ali P.

Moving !

by Ali P. on

Absolutely Beautiful!


Monda

Powerful poem

by Monda on

...of passion and courage. Very nice work, persian westender.


divaneh

Brilliant poem Persian Westender

by divaneh on

Such a beautiful poem. I loved it, full of meaning and full of feelings.


Mehrban

Hi persian westender

by Mehrban on

Very very beautiful.  Thank you for this great poem.