چیزی نیست!...

persian westender
by persian westender
06-Apr-2011
 

سر در جَیب فرو برده

 کولی وار- زیر باران قدم میزنم  و در کار دو چیز مانده ام؛

اول این جهان پیچ در پیچ

 که با هر گردشی انگار پر رنج تر میشود

دوم معمّای چشمان توکه با هر نگاهت انگار

 بغرنج تر میشود

... و در این سر گشتگی متضاد غرق شدن را گزیری نیست

 گریزی نیست... به زمین میخورم،.... آخ!

!چیزی  نیست...خوبم

 ... چیزی نیست

 آری! این زخمها را گریزی نیست...

 ***

 ریشهایم درآمده، موهایم ژولیده اند

 حافظ گونه شعر میسرایم   من آن ابر سیاه سِمجَم

 که هفت شبانه روزست نباریده

 نگو که اگر ببارد، ماتم می‌آورد

 

میدانم این شعر عاشقانه

طبع شاعرانه ات را کم میاورد

 

  هر نفسی که فرو میبرم از عشق توست

 و چون بر میاید،

  آنست که بازدم می‌آورد

  پس در هر نفسی

دو با ر عشق میتپد

  و با هر تپشش مرگی واجب،

  پس اگر عشقت به من حیات بخشیده

 بدان که مرگ را هم برایم می‌آورد  

بهار نود


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Ofcourse

by persian westender on

...that it's ok with me. many thanks again in advance and looking forward to see it....(however remember that the part that resembles the Saadi's prose can not be translated :-))

cheers 


Anahid Hojjati

Dear PW, it is not that it is personal

by Anahid Hojjati on

how can it be so personal? It is your poem :). But I meant that because my translation was quick and I was not sure it does justice to your poem, I keep it to myself. If I get a chance to work on it, then I will share it if it is ok with you.


persian westender

Hi Anahid!

by persian westender on

Well, I really don't know what to say? If its so personal you can have it with you. In any case, I appreciate your interest to my poem.

 


Anahid Hojjati

PW, I have a quick translation of your poem

by Anahid Hojjati on

But I am afraid it does not do justice to your poem so I just keep it for myself. It is really very romantic and great poem.


persian westender

My late replies

by persian westender on

Thanks for the supporting comments...

 


Jahanshah Javid

Wonderful

by Jahanshah Javid on

Truly wonderful. There's something special about it. My limited vocabulary cannot describe it.


Souri

Very very beautiful poem

by Souri on

Dear PW

I'd read this poem couple of days ago, but unfortunately didn't have time to write a comment.

Your poem is splendid as always. I truly loved the part which was referring to Sadi's poem. So intelligent.

Thanks for sharing.


persian westender

Thank you Anahid

by persian westender on


  ....for reading.

 


Anahid Hojjati

Very romantic poem, persian westender.

by Anahid Hojjati on

Great poem. My favorite part is:

 حافظ گونه شعر میسرایم   من آن ابر سیاه سِمجَم

 که هفت شبانه روزست نباریده

 نگو که اگر ببارد، ماتم می‌آورد