عاشقانه فروخورده


Share/Save/Bookmark

persian westender
by persian westender
22-Jun-2011
 

پسره :

سلام.........

...  

(کمی‌  به من وقت بده        تا خودمو پیدا کنم   

امروزو  با یاد چشات         فردا و پس فردا کنم

هجوم  عشق تو آخه          ورای طاقت منه 

به  جنگ دیوا رفتنه          به سیم آخر زدنه

زیاد  برات حرف زدم          حرفای بیربط و کبود

شاید  که خوندی از چشام     حرف دلم اینا نبود

برای  چندمین دفه            "دوست دارم" رو قورت دادم

حرفای  بی‌ربطی زدم         به تته پته افتادم

امید  من فقط اینه           حرف دلم رو فهمیدی

یه  جوری از لحن صدام     نگفته هام رو  شنیدی )...


........... خدافظ


دختره :

سلام............

(انگار میخوای چیزی بگی‌              نگاه بکن تو چشم من

من اینو خوب حس می‌کنم               بازم برام حرف بزن

میخوام بهت تکیه  کنم                سر بذارم رو شونه هات

خوب چی‌ می‌شه اگه  باشم            یکی‌ از اون دیوونه هات

چی‌ می‌شه یک دفعه بگی‌             چقد  منو دوستم داری

اینو می‌خونم از  چشات               یا لرزش تُن صدات

ترس بیان عاطفه                    حائلی از شرم و سکوت

یه دیوار نا مرئی                     میون  ما کاشکی‌ نبود ) .......

.......... میبینمت خرداد نود


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Thank you Soosan Khanoom!

by persian westender on

Anyone who can make a song out of it, is welcomed to do so (with my permission)...

 


Soosan Khanoom

You say goodbye ... I say hello

by Soosan Khanoom on

Nice .....

you can make a song out of this .... 

: )