ربودن انقلاب ها ؟

rashid
by rashid
30-Dec-2011
 
بیشتر آنانکه روشنفکر نامیده میشوند در خیال خود مدینه فاضله ای را با زیبائی و آرایش تمام میسازند . سپس آنرا با صداقت و هیجان تمام تبلیغ و برای عملی شدنش هم از زندگی و حتا جان خود مایه میگذارند . و هنگامی که تحولات اجتماعی و سیاسی درست خلاف انتظار آنها از آب در میآید تازه یادشان می افتد که هزار جور دلیل یا بهانه بتراشند . میگویند مردم  فلان و بیسارند ، بیسواد و عقب مانده اند ، نا آگاهند ، خرافیند ، گول خورده اند و رایج ترین توجیح شان اینست که  یک عده ای که معلوم نیست از عالم غیب یا کره مریخ  آمده اند انقلاب مردم را دزدیده اند  . اینها میتوانند خود بگویند و خود بشنوند ولی جامعه هم راه خودش را میرود  . تا بحال میگفتند  آنچه انقلاب 57 نامیده میشود را آخوند ها دزدیدند  و حالا بعد از سی و خورده ای سال به دنبال کف کردن هیجانات در شورشهای خاور میانه  میگویند انقلاب مصر و لیبی و تونس هم دارد ربوده میشود . عزیزان روشنفکر و ترقی خواه مشکل شما اینست که مردم واقعی را همانطور که هستند نمیشناسید و به همین سبب هر روز نسخه تازه ای میپیچید . این نسخه ها یا الگوهای ارائه شده شما  به حال ملت اثر نمیکند که هیچ ، خود شما را هم بیمار میکند .

Share/Save/Bookmark

more from rashid
 
MRX1

Good observation

by MRX1 on

what you are witnessing is lack of true intelegneisa. So the morons with thier PHD's from their ivy league schools do not know any thing about the societies they come from and the psychee of their people. subesquently  they are always dissapointed with the results!


Fatollah

به این میگن حرف حساب، ممنون از این نوشته

Fatollah


.