Red Wine
28-Jun-2011 (37 comments)
یاد‌ها و خاطِره ها >>>
Red Wine
18-Jun-2011 (12 comments)
از یادداشتهایِ  من >>>
Red Wine
29-Apr-2011 (17 comments)

یاد‌ها و خاطره ها

>>>
Red Wine
14-Apr-2011 (21 comments)
از یادداشتهای من >>>
Red Wine
14-Mar-2011 (103 comments)

در ادامه گزارشات من،کابوس هسته یی بر ژاپن سایه انداخته است،تعداد کشته‌ها از زلزله و سونامی بسیار است،خرابیها غیر قابل تصور! همچنان با ژاپن هستیم.

>>>
Red Wine
11-Mar-2011 (138 comments)

گزارشات من،کشته‌های فراوان،آتش سوزی،خرابیهای زیاد،ما ایرانیان با ملت و مردم خوب ژاپن همدردیم

>>>
Red Wine
17-Feb-2011 (30 comments)
بازگشت از مصر،از یادداشتهایِ من >>>
Red Wine
16-Jan-2011 (12 comments)
Iran Air Or vIran Air-that is the question! >>>
Red Wine
14-Jan-2011 (12 comments)
یادها و خاطره ها >>>
Red Wine
21-Dec-2010 (41 comments)

از گذشته‌های طلایی و حال فعلی‌ و آینده نامعلوم

>>>
Red Wine
06-Dec-2010 (35 comments)

یاد‌ها و‌ خاطره ها،در جواب دوست عزیز،آنونیموس.

>>>
Red Wine
26-Nov-2010 (12 comments)
اَندر خواب دیدنِ حضرتِ هُمایونیْ بناپارتِ کبیرْ>>>
Red Wine
11-Oct-2010 (8 comments)
از یادداشتهایِ من >>>
Red Wine
07-Oct-2010 (26 comments)
برزیل ۳ ایران (Brazil 3-0 Iran) >>>
Red Wine
27-Sep-2010 (14 comments)
سرگذشت اوّلین پیانویِ من و ایّام پائیزی،گذشته و حال >>>