بویِ خوشِ ماتیلدا


Share/Save/Bookmark

بویِ خوشِ ماتیلدا
by Red Wine
16-Aug-2010
 

پَنج شنبه ۵ اوت ۲۰۱۰

در شهر زیبای سَن سباستیَن هستم..در جلوی خلیجِ ویزکایاْ.. به روی صندلی‌ قدیمی‌ چوبی نشستم و آهنگی قدیمی‌ از خُوان گابریلْ را با پیانو میزنم، بالای پیانو آیینه قدی بزرگی‌ است و کنارش یک گلدان سفالی پر از گلهای وحشی.

مرا در آغوشْ گیر و دیگر چیزی به من نگو، مرا در آغوش گیر آن چنان که انگار بار اول است، مرا در آغوش گیر آن چنان که انگار بار آخر است.

قطعه که به اینجا می‌رسد، بویی بسیار مُعطر به مشامَم میخورد، آنگاه جسمی‌ گرم و موجودی بهشتی‌ به بدنم بَرخورد می‌کند و ضربانِ قلبم اَفزون میگردد، به بالای پیانو که خیره میشوم، ماتیلدا را میبینم که از پشتْ مرا نوازش می‌کند و سرش را به پشتمْ نَهاده و آرام قطعه را با من میخواند.

موهای مشکیِ‌ بسیار بلند و مرتبی دارد، چشمانش درخشان و لبهایش لذیذ و صورتی‌!خودش را آرام به رویِ زانوهای من جا می‌کند، دامن سیاه و تنگش که به بالا میرود.. پا‌های زیبایش بهتر دیده میشوند و مرا به هوسِ بوسه زدن بر آنان می‌‌اندازد! سرش را به روی شانه‌ چَپَم میگذارد و همچنان با صدایی زیبا قطعه را برای من زمزمه می‌کند..اینجور که نمی‌شود نَواخت!از زَدن دست میکشم و لبانش را جستجو می‌کنم تا با بوسه یی طولانی آتش هَوسم را پر شعله تَر سازم و اینجور بسوزم و در لذّتی عمیقْ..خاکسترْ شوم

چرا که زندگی آتشگَهی دیرینه پا بَرجاست، گر بیفروزیَشْ رقص شعله اَش از هر کَران پیداست، وَرنَه خاموش است و خاموشی گناه ماست.

***

مارسِ ۱۹۹۸، مارسِیْ، جنوبِ فرانسه

در آن زمان برای کانالِ ۲ تلویزیون فرانسه کار می‌کردم، برنامه یی می‌‌ساختیم در رابطه با مافیا، قدرتِ آنها در فرانسه و فعالیت‌های آنها در کشور‌های منطقه، به خصوص مِدیترانه!پلیس با ما همکاری داشت، این بار به مارسِی آمده بودیم تا یک باند بزرگ را غافل گیر کنیم.

تمام روز باران آمده بود و ما در گوشه یی از بندر قدیمی‌ِ مارسی بودیم تا پلیس عملیات خودش را آغاز و انجام دهد، چند ساعت بود که روی پا ایستاده بودم و احساس خَفه گی می‌کردم، بوی ماهی‌ و بوی آشغال‌هایِ بندر آزارم میداد، سیگار هم نِمیشَود کشید و حرف هم نمی‌شد زد! بعد از ۴ ساعت و نیم عَلافی و انتظار طرف ساعت ۲ صبح بود که پلیس (در این عملیات پلیس فرانسه، ژاندارمری، پلیس ایتالیا و اسپانیا هم شرکت داشتند، شوخی‌ بردار نبود، بعد از ۶ سال..بالاخره رئیس خانواده، بُرونو فِرانسیشیْ پیدا شده و باید دستگیر میشد، برونو، برادرزاده مارسِل فرانسیشی معروف بود از باند تبهکاران جزیره‌ کُرْسْ که هروئین و فَحشا را در منطقه به دست داشتند!) دستور حمله را گرفت و اجرا کرد، در ۳ دقیقه منطقه از همه جور پلیس و نظامی پر شده بود، از بالا هلیکوپتر‌های آبی‌ رنگ ژاندارمری هماهنگی خوبی‌ داشتند، هوا گرفته بود و طول نکشید که رابِطِ ما در پلیس دستور فیلم برداری را گرفت و من و ۳ نفر دیگر آرام آرام به منطقه صِفر نزدیک شدیم.

***

به قدری عملیات به خوبی‌ طرح ریزی شده بود که حتی از دَماغِ یک نفر هم خون نیامده بود و تمام گانگِستر‌ها بعد از شلیک چند دقیقه گلوله..تسلیم شده بودند. وارد ساختمان که شدیم، بوی تَعفن شدت گرفته بود، درون ساختمان همه چیز‌ها به حالت خرابی و آوار بود، آنقدر که دائما مواظب بودیم به جایی‌ برخورد نکنیم تا خرابی به بار نیاریم!

گانگستر‌ها را یکی‌ یکی‌ از ساختمان به بیرون می‌بردند، اکثرا خواب آلود یا مَست بودند، بعضی‌‌ها هم از شدت اِعتیاد..به روی پا نمیتوانستند بایستند ، خبر نداشتند که مدّت‌ها بود که پلیس آنها را زیر نظر داشت و آنها غافلگیر شده بودند، گانگستر‌ها از همه جا بودند، فرانسوی، ایتالیائی، اسپانیایی، آفریقائی، تُرک و کُرس!

تنها کسی‌ که در جلوی پلیس‌ها شاخ و شانه‌ می‌کشید، آنتونیو باردِلی..محافظ شخصی‌ مارسل فرانسیشی بود، هیکل تنومند و قوی داشت، من با ۱؛​۹۰ سانتی متر پیشَشْ کوچک جِلوه می‌کردم، صدایش میکردند..تونی هرکُولیسْ!

مارسل را که به بیرون آوردند، به زمین و زمان فحش میداد، تازه عصبانی بود که چرا از او فیلم برداری می‌کنیم، به همه جور زبانی‌ ما و بقیه را تهدید میکرد، بدنش پُر از خالکوبی بود و جای زخم‌های بَد شکل! ... ساختمان از گانگستر‌ها خالی‌ شده بود، پلیس‌ها از فَرسایش اتاق ها، از کثافت و تَجمع چیز‌های جور واجور صحبت میکردند و ما به طبقه بالا که رفتیم، چند تا از پلیس‌ها فریاد بلندی زدند و صحبت از پیدا کردن چند نفر که گانگستر نبودند میکردند، به آن اتاق رفتیم تا ببینیم داستان چیست!

***

اتاق تو در تو و نیمه تاریک بود، میز و صندلی‌های نیمه شکسته و قدیمی‌، پر از شیشه‌های مشروب و سیگار، مجلات پُورنو گرافیک، یک تلویزیون قدیمی‌ چوبی، دسته‌های ورق و خرت و پرت‌های دیگر، کماندو‌های یُورو پُل با داد و بیداد حرف می‌زدند و عصبی رفتار میکردند، وقتی‌ به جلو تر رفتیم، نور پردازِ گروه فیلم برداری نور افکن قَویتر زد تا بتوانیم بهتر فیلم برداری کنیم و من بهتر یادداشت بردارم از آن چیزی که میدیدم، با این کار تمام آن اتاق روشن شد و ما از دیدن آن چیزی که در آنجا دیدیم..وحشت کردیم.

***

۲ نفر را دیدیم که به روی زمین بودند، ۲ تا دختر بودند و با زبانی‌ نا‌ مفهوم صحبت میکردند، هر دو ژِنده پوش بودند و کثیف! یکی‌ از دخترا تا ما را دید سرش را گذاشت به روی زانوی آن یکی‌ و به حالت غَش افتاد، آن یکی‌ بلند تر داد میزد، حالا فهمیدیم که پرتقالی حرف میزد ولی‌ کسی‌ بلد نبود با او صحبت کند، با اسپانیولی که صحبت کردیم، قدری آرامش پیدا کرد... خدای من..شاید بیشتر از ۱۶ سالش نبود و شاید ۱۵!

مأمور‌های پزشک به بالا آمدند و مشغول معاینه آنها شدند، حدسم درست بود، هر دو کم سنّ و سال بودند و از سر و وضعشان معلوم بود که بارها به آنها تجاوز شده است و کتک خورده اند، دختر دیگر سخت مریض بود و دست و پای خونی داشت، آن یکی‌ که احساس مسئولیت در برابر آن یکی‌ میکرد..انگاری درد خودش را فراموش کرده بود و همچنان با زبان خودش با دکتر‌ها صحبت میکرد.

دوربین را خاموش کرده بودیم، آن یکی‌ دختر را که بردند، این یکی‌ تقریبا روی دست من به حالت غش افتاد و او را در بازوانَم گرفتم و به سمت خیابان رفتم، در راه به او خیره شدم، دخترکی زیبا بود و بی‌ گناه که تنها خدا میداند که چه بلاهایی به سر او تا به حال آمده بود.

***

آمبولانس به جلو آمده بود و او را آرام به روی بِرانکارد خوابانَدم، خیلی‌ اًفسرده و ناراحت شده بودم، وقتی‌ میخواستم از ماشین به پایین بیایم تا دکتر آمبولانس محل را تَرک و به سمت بیمارستان برود، دخترک جیغِ بلندی زد، آن چنان که همه به سمت ماشین خیره شدند، دست مرا وِل نمیکرد!همچنان به صورت من نگاه میکرد و دلم خیلی‌ می‌سوخت، دکتر گفت که احتمالاً حسِ اعتمادی در او برای من به وجود آمده است، بهتر است تا بیمارستان آنها را همراهی کنم.

در کنارش ماندم و ماشین به سمت بیمارستان رفت، دکتر گفت که او بیمار است و بسیار ضعیف! هنوز دستش در دستم بود، گاه به گاه چشمان زیبایش را باز میکرد و مرا میدید، وقتی‌ خیالش راحت میشد که من هنوز آنجا هستم..دوباره چشمانَش را می‌بست، دلم حسابی‌ گرفته بود، دکتر هم پر چانِه گی میکرد و این بد تر مرا عصبی میکرد!

***

اندکی‌ بعد در بیمارستان مترجم آوردند و فهمیدیم که هر دو خواهرند و اهل برزیل! آن دختری که من همراهی کردم، کوچکتر از آن یکی‌ بود و ماتیلدا نام داشت

هر دو یتیم و از یک یتیم خانه دزدیده بودند و قصد داشتند که آنان را به فَحشا وا داشته و اینجور زندگی‌ آنان را تَباه کنند.خواهر بزرگتر پای سمت راستش را در اثر بیماریِ قانقاریا از دست داد و از همه بدتر مسائل روانی‌ بود که آنان سخت با آن در گریبان بودند.

چون کسی‌ را نداشتند ، تصمیم آنکه چه باید با آنان کرد به گردن مَدَد کارانی افتاد که وابسته به دولت فرانسه بودند.

آنان به پاریس منتقل شدند و در تمام آن چند ماه رابطه خود را با ماتیلدا و خواهرش قطع نکردم و توانستم وکیلی برایشان بگیرم تا مدد کاران آنان را به برزیل نفرستند!با تلاش زیادی که انجام شد.. توانستیم آنان را به اسپانیا بفرستیم و دولت اسپانیا موظّف شد که تعلیم و تربیت آنان را بر عهده گیرد، وقتی‌ که به سنّ قانونی رسیدند، خود آنان باشند که تصمیم برای زندگیشان بگیرند.

بعد از چند سال..ماتیلدا در اسپانیا ماند و خواهرش به برزیل بازگشت، وقتیکه او را دیدم دوباره..چند سال از آن جریان گذشته بود و وی نامزدش را به من معرفی‌ کرد و بعد دیگر خبری از او نداشتم، فقط می‌دانستم که حالش خوب است، تحصیلاتش را ادامه داده است و مقام خوبی‌ دست پیدا کرده است و من دورادور با آنکه برایش دلْ نازُکی می‌کردم اما عمیقاً خوشحال بودم که خوشبخت است.

***

این قضیه ادامه داشت تا چند روز قبل که ماتیلدا به من گفت که از شوهرش جدا شده است و از بارسِلون به سن سباستین نقل مکان کرده است و در آنجا مسول شرکتی بزرگ در زمینه مَشروبات اَلکلی است.

وقتی‌ که او را بعد از چندین سال دیدم، هر دو..چشم در چشم..صورت به صورت.. به بغضْ ساکت ماندیم و تنها در آغوش هم باقی‌ ماندیم و دیگر هیچ نگفتیم.

***

بوسه‌اَش مزه گیلاس میداد، این لبانِ ماتیلدا بود که به نرمیِ پرواز شاپرک ها..لبانِ مرا می‌بوسید، هنوز سَرَشْ بر شانه‌ من بود و بوی خوشَشْ..مشامِ مرا نوازش میداد.

زیر انگشتانم، نتها و گامها را به آرامی به روی پیانو پیاده می‌کردم که مبادا با اندک تِکانی..این لحظه خوش بختی را از ماتیلدا و خودم به دور کنم... او با کمربند کیمونویِ من بازی می‌کند، دستانش سرد و آرام به روی سینه‌های میگذارد و با بغض آهنگی که من سالهای پیش..زمانی‌ که او در بیمارستان بستری بود و در آنجا برای او تکرار می‌کردم را زمزمه می‌کند.

از زدن دست میکشم، احساس ما نیازی به هیچ موسیقی‌ دیگر ندارد، ضربان قلبمان موسیقی‌ است و آن بوسه‌های آتشین..شِعرَشْ.

بویِ خوشِ ماتیلدا مرا به وجد میاوَرَد، بوی خوشَشْ...تمامِ منْ..تنها دِل خوشیِ من است.


Share/Save/Bookmark

more from Red Wine
 
Red Wine

Dear Arthimis

by Red Wine on

You are so kind and nice person..thank you for your attention my dear friend :=) .


Red Wine

Dear Arthimis

by Red Wine on

You are so kind and nice person..thank you for your attention my dear friend :=) .


Arthimis

R. Etemaadi & Paulo Coelho... :-)

by Arthimis on

Red Wine Aziz,

Another Beautiful story, Thank you...

Your story here reminds me of works of "R. Etemaadi" in Iran and Paulo Coelho's work, especially 11 minutes... ;-)

Keep them coming Sir... :-) Red Wine, Beautiful Latin Women, Danger, Passion, Musical Melancholy and Love Story, Can't get any better than this Daadaash... Vaaghean keh Ey val darid... :-)

Health, Love and Peace

PS. Also Matilda reminds me of Luc Besson's movie " The Professional" with Jean Reno and Gary Oldman... ;-)


Red Wine

dear nazi

by Red Wine on

نازی جان مثل همیشه خیلی‌ مهربانید و با محبت.

بنده تنها وقایع نویسم،آن چیزی را که میبینم و احساس می‌کنم را مینویسم و غیر از این نه چیزی را کم می‌کنم و نه چیزی زیاد.زندگی‌ را اینجور میبینم و بس.

دست بوس شما هستم.

 


Red Wine

dear bajenagh

by Red Wine on

خوشحالم که لذت بردید،خیلی‌ با مرام هستید،خدا شما را برای ما حفظ کند.


Red Wine

dear maziar

by Red Wine on

مازیار جان،بسیار لطف دارید،سپاسگزارم،آن فیلم را من هم دوست دارم،یادش به خیر.


Nazy Kaviani

ای ناقلا!

Nazy Kaviani


شراب جان، خیلی قشنگ نوشتی ولی خیلی وروجک هستی که با یک دخترخانمی که انقدر جوونتر از خودته سرو سر داری ها! خیلی بلایی. رومانتیک را که میدونستم هستی، زرنگ را هم میدونستم هستی، اما دیگه نه انقدر! خوب، میان دو آدم عاقل و بالغ هرچه بشود رواست و فضولی اش به باقی ما نیامده، حتی اگر از زور فضولی هم بمیریم!

قلمت شیرین و مهربان است شراب جان. دلم تنگ شده بود.

نازی کاویانی یک بشقاب پنیراسپانیولی می گذارد بغل دست بطری شراب برای شراب سرخ عزیز.


bajenaghe naghi

Red Wine jan

by bajenaghe naghi on

Another great love story that puts tears and smiles on one's face at the same time. 


maziar 58

thanks Red wine

by maziar 58 on

merci DON JUAN.

Truely enjoyed reading it .

P.s some how reminded me that old movie "FRENCH CONNECTION" when I was reading the marsille's story.    Maziar


Red Wine

dear ebi

by Red Wine on

دوست عزیز،شما والا مقامید و نیک‌ پندار...

همیشه سبز و پاینده باشید.

 


ebi amirhosseini

حضرت والا....

ebi amirhosseini


نوشته های شما همیشه با طراوت؛روح افزا و....هستند.امیدوارم که همیشه سالم و سرزنده باشید .

سپاس

Ebi aka Haaji


Red Wine

dear divaneh

by Red Wine on

دیوانه جان،شما اختیار دارید،شما سرور ما هستید.

خدا حفظتان کند.

 


divaneh

Lovely story

by divaneh on

You are a fast one Red Wine. You know how to catch fish in muddy waters. I also need some of the wine that you are going to give to Faramarz.


Red Wine

dear Manoocher S.A

by Red Wine on

استاد با آمدنتان به کلبه حقیرمان کلی‌ شاد گشتیم و دست بوس... چه زیبا فرمودید.

همیشه سبز باشید .

 


M. Saadat Noury

بوی خوش وصل

M. Saadat Noury


ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی     دایم گل این بستان شاداب نمی‌ماند دریاب ضعیفان را در وقت توانایی     دیشب گله زلفش با باد همی‌کردم گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی     صد باد صبا این جا با سلسله می‌رقصند این است حریف ای دل تا باد نپیمایی     مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی     یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی     ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی     ای درد توام درمان در بستر ناکامی و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی     در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی     فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی     زین دایره مینا خونین جگرم می ده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی     حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی

Red Wine

dear faramarz

by Red Wine on

از مرد ایرونی‌ رمانتیک تر دیگه پیدا نمیشه،فقط باید طرف خودشو نشون بده ... شراب شما پیش بنده محفوظ هست.

همیشه پاینده باشید.

 


Red Wine

dear monda

by Red Wine on

ماندا جان خیلی‌ لطف دارید... دست بوس هستم .


Faramarz

بوی خوش عشق

Faramarz


شراب جان نه تنها که خیلی قشنگ و با احساس مینویسی، خیلی هم رومانتیک هستی !
خانوم ها ببینند که تو ماها رومانتیک هم پیدا میشه و هی نگن شما ها همش
بفکر یک چیز هستین و بس! اگر میشه یکی دو گیلاس ازون شراب به ماهم برسون که شاید کار من هم راه بیوفته!


Monda

Wonderful RedWine!

by Monda on

چقدر لطیف، انسانی‌ و زیبا.  در این دنیای شلوغ پلوغ وقتی‌ از صفای انسانیت و عشق خالص میخونم، دلم باز میشه. این یکی‌ از گویا‌ترین نوشته‌هایت بود، مرسی‌ عزیز.