روزهاي تاريك و دلهاي گرفته

Red Wine
by Red Wine
28-Sep-2007
 

اين روزها هر جا ايراني هست غم هم هست.

هيچ كس نميداند فردا چه پيش خواهد امد.

هيچ كس نميداند تاكي اين همه عذاب و بدبختي براي ماادامه خواهد داشت.به هر جا كه نگاه ميكني از ما ايرانيان پاك بد ميگويند.اين روزها حتي از فيلم هاي كيارستمي يا از فرشهاي فرشچيان نميشود لذت برد.

همه نااميدو غمگين و دل گرفته هستند.ايراني شده تروريست.فرهنگش سياه شده و تاريخش ناپديد.يك روز ميشيم مجاهد و چپگرا و فرداش ميشيم شاه دوست سلطنت طلب.يك روز ديگر براي حسين سينه ميزنيم روز ديگر بي خدا ميشويم و ميشويم مست لايعقل.امروز از حافظ و مولوي شعر ميگوييم و فردا عاشق سينه چاك نيچه و سارتر و راسل.

هميشه تقليد و هميشه ادعا

دمكراسي باشه براي فردا.


اين روزها دلها گرفته...


Share/Save/Bookmark

more from Red Wine
 
default

pitty

by giddap (not verified) on

born to selfpity, giddup
this is psychological mutulation of self
it matters alot more what you think of yourself dont worry about the rest now.


default

amen!

by zahed (not verified) on

amen!