مامان خانم و خان باباي من


Share/Save/Bookmark

مامان خانم و خان باباي من
by Red Wine
02-Sep-2008
 

ديشب خيلي دير خوابيدم.چشمام باز ميشه ولي يك سر درد عجيبي داره مخ من رو ميتركونه !

از پائين صداي مولينكس مياد... مامان قصد داره كه من نخوابم ! به روي خودم نميارم  انگاري شراب ديشب , سركه بوده و من بيخبر عاشق ساقي ...

پلتيك ناپلوني مامان نتيجه نداره , از پائين صداي پاي بابا رو ميشنوم كه داره مياد طرف اتاق من, زير پتو قايم ميشم  بابا مياد تو اتاق ...

-Bonjourrrrrrrrrr ...

j'ai besoinnnn de dormirrrr un peuuu plussss.s'illll vous plaîttttt....

 -مامانت برات صبحانه گذاشته.پاشو بيا مسيو.فيلم بازي نكن كلك.

سرم خيلي درد ميكنه... ميل ندارم .

-اينا مال كم خوابيه , شايد هم مال مشروب باشه ...

-زياد خوردي ؟ چي خوردي اصلن ؟

هيچي فقط چند گيلاس شراب كه اون هم حساب نميشه.

-چي چي حساب نميشه ؟ پاشو يك دوش بگير,  يك چيزي بخور و بعدش دواي تو عرق بيدمشك هست.

نه اقا جان...ميخوابم و بعدن خوب ميشم.

***

چند دقيقه بعد مامان مياد بالا ...

-اره ديگه ... شب ميري ددر و با خدا ميدونه كي , عرق ميخوري وسر درد و ادا بازيت مي افته به گردن من .

-عشق و صفاي ميرزا با مردمه و ناز و اداش با منه.

عرق چيه مادر !؟!؟! يه گيلاس شراب خوردم . همين.

-خاك بر سر من كنن كه بچه خانم ××× و  نوه اقا ××× بره شبا لات بازي . تو پاريس هم اينجوري ميكني !!! اينا واسه اينه كه زن نداري !!! اون هم زن ايروني كه مواظبت باشه  غمت رو بخوره  , تو براش تب كني , اون برات بميره ...

عجب گير كردم ها ... اصلن الان پا ميشم بليت رو عوض ميكنم و برميگردم ...

-بله ... اقا ليبرال شده.ميدونم چيه داستان...همش تقصير اون دختر خارجيه هست كه باهاش ميري خاك برسزي ميكني ... الاهي خير نبينه كه بچه من رو عرق خور كرد و هيز ...

مادر نفرين نكن سر ظهري... اوني كه شما امسال عيد ديديش , ديگه باهاش نيستم.

-من نمي فهمم  اين دخترا  دختر فرانسويها خونه ندارن ؟ مادر پدر ندارن كه شب ميان تو خونه تو ميكپند ؟

-اينجوري نميشه... بايد زن ايروني بگيري ...

خيلي خوب ...

پاشو كه لنگ ظهره ... برات كتلت درست كردم ... ترشي بادنجون هم هست ...

***

مامان رفت پائين و سر دردم خوب شد ... حالا راز كار چيه ... خدا داند .

به اين فكر بودم كه اين پدر و مادر من وشما تا كي بايد غم و غصه ما رو داشته باشن ؟ چقدر پدر و مادر ماها زحمتكشند و غمخوار ما ... اين مامان بابا هاي ايروني در دنيا تك هستند.بهترين هستند. الان به عكسشون نگاه ميكنم و چقدر خوشحالم كه همچين پدر  و مادري دارم .هنوز 2 هفته نشده , دلم براشون يك ذره شده . دم همه شما پدر مادرهاي ايراني گرم .

پاشم وبرم يك تلفن به مامان بابا بزنم.

 


Share/Save/Bookmark

more from Red Wine
 
Red Wine

...

by Red Wine on

در مرام مارفيقان نيست رسم ترك دوست


عهد با هركه بنديم جانمان در دست اوست


ebi amirhosseini

Redwine Jaan

by ebi amirhosseini on

your piece brought tears to my eyes.I agree with dear Irandokht that so far this is your Masterpiece.

Dast Marizaad Shaazdeh !!

This is for your Mom,My Mom who is resting in the skies, & all mothers,especially Iranian Maamaans:


IRANdokht

Now I really liked this one

by IRANdokht on

Dear Redwine

This blog was your best of the new series so far! it was fun to read, showing emotions in a subtle way and very endearing towards your parents and all of ours, best of all it had nothing negative about LA people :0)

I am glad your LA trip was not all that bad. It seems like you have a great relationship with your parents. Good for you! they deserve all our love and respect. I tried to call my parents last night but after 45 minutes of dialing, I gave up... :-(

 

IRANdokht


Red Wine

...

by Red Wine on

Mona 19  jan i am agree with you about ''love of our parents for us till we have become parents'' ...

Thx for your nice words and God bless you and your family :=) .


Mona 19

Dear RedWine ...

by Mona 19 on

We never know the love of our parents for us till we have become parents. ;)

Best wishes to you and your dear parents.

 

Mona