از مرده‌های ما هم میترسند!

Roozbeh_Gilani
by Roozbeh_Gilani
05-Jun-2011
 

رژیم فاسد، منفور و جنایتکار جمهوری اسلامی دو سال بعد از روبرو شدن با موج اعتراضات توده‌‌های مردم بعد از نمایش مسخره "انتخابات"، هر روز که می‌گذرد ترس خود را از توده‌‌های مردم ایران بیشتر نشان میدهد. حضور مزدوران بسیجی رژیم، این شعبان بی‌ مخ‌های ولایت وقیح، در خیابان ها، مدارس، دانشگاه ها، کار خانه‌ها و ادارات خبر جدیدی نیست.  ولی‌ حضور تنفر آمیز این مزدوران در مراسم تدفین و عزاداری شهدای راه آزادی و دموکراسی‌، و تلاش‌های این ابلهان قمه کش برای مخفی‌ نگهداشتن این مراسم نشان میدهد که این لات‌ها و قلدر‌های اسلامی، بر خلاف ادعا‌هایشان نه تنها از ما مردم ایران میترسند، بلکه از مرده‌های ما هم میترسند.  

 //www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/06/110604_l25_sahabi_funerals_iran.shtml


Share/Save/Bookmark

Recently by Roozbeh_GilaniCommentsDate
Islamo Fascist Paedophiles in London.
87
Dec 01, 2012
For Sattar Beheshti
2
Nov 06, 2012
For a fist full of Dollars, For Syria!
2
Oct 07, 2012
more from Roozbeh_Gilani
 
Roozbeh_Gilani

Thank you friends for reading and good comments.

by Roozbeh_Gilani on

Shirin Aziz, You are correct. This tragedy has been going on for 30 long years.

 Soosan Khanoom Gerami, your comments mean a lot, as I understand you are a practicing muslim.

Dear Mona, thank you very much for the poem. I am not a poetic kind of man, but still enjoyed it. I hazard a guess your comment was in reference to this. I personaly know of, have visited, and have been helping in gathering data on the victims of one more mass grave in the province of Gilan, not far from my ancestral town. These are more than just mass graves, these are scenes of crimes similar to auschwitz. No wonder the regime is so keen on destroying them....

"Personal business must yield to collective interest."


Soosan Khanoom

Well said Rozbeh

by Soosan Khanoom on

IRI is going down.. People of Iran have shown it before that they are not going to put up with injustices and they will show it again.. I have no doubt.

IRI is just digging itself deeper and deeper in shit , of course with the guidance of the holy VP .....  but SOON there will be no way out of it for them.  

One never learns from History ... 


Mona 19

...

by Mona 19 on

You're right Mr.Gilani, that's why graves were bulldozed & cemeteries were demolished

" سبز خواهند شد می دانم!
حتی اگر خاکشان را زیر و رو کنید
حتی اگر استخوان هایشان را آتش بزنید
و حتی اگر نفسشان را بگیرید!
سبز خواهند شد می دانم!
و تمام ترستان از همین است
از بهار، از جوانه های دوباره
از بارور شدن زندگی در پناهشان
از ترس آن جوانه هاست که شب آرام نمی گیرید
گزمه و پاسبان در کوچه پس کوچه های شهر از ترس آن جوانه هاست
و یورش شبانهاتان به خاک پاکشان از ترس است نه قدرت"!

مونا


ahang1001

اینها بیش از سی سال است که میترسند

ahang1001


اگر نه..شیش جور  نیروی مسلح نداشتند

ارتش....سپاه...پلیس...ژاندارم...بسیجی...اطلاعاتی...لباس شخصی...گشت ارشاد

ببخشید شد ۸ جور

شیرین