فردوسی و اعراب


Share/Save/Bookmark

Yaasi
by Yaasi
19-Jul-2009
 

در اين خاک زرخيز ايران زمين
نبودند جز مردمي پاک دين

همه دينشان مردي و داد بود
وز آن کشور آزاد و آباد بود

چو مهر و وفا بود خود کيششان
گنه بود آزار کس پيششان

همه بنده ناب يزدان پاک
همه دل پر از مهر اين آب و خاک

پدر در پدر آريايي نژاد
ز پشت فريدون نيکو نهاد

بزرگي به مردي و فرهنگ بود
گدايي در اين بوم و بر ننگ بود

کجا رفت آن دانش و هوش ما
که شد مهر ميهن فراموش ما

که انداخت آتش در اين بوستان
کز آن سوخت جان و دل دوستان

چه کرديم کين گونه گشتيم خار؟
خرد را فکنديم اين سان زکار

نبود اين چنين کشور و دين ما
کجا رفت آيين ديرين ما؟

به يزدان که اين کشور آباد بود
همه جاي مردان آزاد بود

در اين کشور آزادگي ارز داشت
کشاورز خود خانه و مرز داشت

گرانمايه بود آنکه بودي دبير
گرامي بد آنکس که بودي دلير

نه دشمن دراين بوم و بر لانه داشت
نه بيگانه جايي در اين خانه داشت

از آنروز دشمن بما چيره گشت
که ما را روان و خرد تيره گشت

از آنروز اين خانه ويرانه شد
که نان آورش مرد بيگانه شد

چو ناکس به ده کدخدايي کند
کشاورز بايد گدايي کند

به يزدان که گر ما خرد داشتيم
کجا اين سر انجام بد داشتيم

بسوزد در آتش گرت جان و تن
به از زندگي کردن و زيستن

اگر مايه زندگي بندگي است
دو صد بار مردن به از زندگي است

بيا تا بکوشيم و جنگ آوريم
برون سر از اين بار ننگ آوريم


Share/Save/Bookmark

Recently by YaasiCommentsDate
A Dream
-
Feb 25, 2010
Painters
1
Feb 10, 2010
Crusaders
-
Jan 15, 2010
more from Yaasi
 
Yaasi

Ferdowsi

by Yaasi on

That's how I exactly felt.


oktaby

Lovely

by oktaby on

and timely. Leave it to Ferdowsi to show the way. He defines who we are.