گر دوزخت بود دوستی، صد به از فردوس دشمنی، قدم بردار، ای برادر، ز ان راه

گر دوزخت بود دوستی، صد به از فردوس دشمنی، قدم بردار، ای برادر، ز ان راه
by مسعود از امریکا
23-Jan-2010
 

در کسر، کاین شعاب تجمل، بر همه چیز، و بر همه جا
روانی بر دل شاد، ز این جامعه معرفت، بس بر دل پا کرده

او گوید، من تو ام، والفسل، من ز این جمال، بس اشفته مهر او
در مرز غریب، رفاقت در دست، پنهان مکن، سیرتت را

در امر، این مرکب دوستی، گر پیش اید، در بر گیر
گر دوزخت بود دوستی، صد به از فردوس دشمنی، قدم بردار، ای برادر، ز ان راه

ای خواهر من، ز این خون سرنوشت، ما را، در بر گرفته
خدایت بر ایمان، مقصودت منظور من، نه محمد، و نه عیسی، ز این عشق، ما را در بر گرفته

سخن ناتمام، عمر بس گذشته، لیکن این بحر عشق، سوزت بر وجود ما
خواب و خیال نیست، ای برادر، روح قدس پروردگارست، کاین چنان، ما را در بر گرفته


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

دوستان عزیز - Dear Miss Yolanda, R2-D2, and other friends

مسعود از امریکا


Thank you for all the beautiful videos :) Hope to see you at this new blog ... Massoud

 

 


R2-D2

You're Welcome Yolanda :)

by R2-D2 on

I love your videos too - Let's continue posting nice videos on Massoud's next blog - I believe that these videos really enhance the beauty of his poems, and also the overall attractiveness of his blog!

See you at his next blog,

R2-D2

 

 


yolanda

.....

by yolanda on

Thank you, R2-D2, for the new videos, I have saved the Turkish video.

I like the music and Persian calligraphy, especially.

I have the Rumi poem, but a different version of video. The verses are great 'cause it tells us to appreciate people when they are still around, very philosophical! 

thanks, 

 


R2-D2

Rumi - "Say I Am You"

by R2-D2 on

 

 


R2-D2

Tribute To Mowlana

by R2-D2 on

Beautiful music with guitar, etc - Writings are in Turkish ... Enjoy the music and pictures :)

 

 

 


R2-D2

Rumi - "Come My Sweetheart"

by R2-D2 on

PS You are welcome Yolanda - Your videos are beautiful :)

 

 


yolanda

........

by yolanda on

Rumi way , Dancing within the love of God  

A poem by Rumi

 

 Thank you, Massoud, for your sufi poem.

Thank you, R2-D2, for the videos with English subtitles.


R2-D2

Rumi: "The Dance Of Love" (Movie)

by R2-D2 on

Excerpts from; Turkish Language, English Subtitle

 

 


R2-D2

Sufism - The Mowlana Way

by R2-D2 on

Please enjoy: