Advertise here

اطلاعیه ی کانون نویسندگان ایران درگذشت جاهد جهانشاهی

جاهد جهانشاهی تجسم زنده ی تعهد به آزادی بود؛ در بدترین شرایط جسمی، دوری راه را به هیچ می گرفت و برای شرکت در هر جلسه ی هیئت دبیران و جمع مشورتی کانون فرسنگ ها راه می پیمود. جاهد حتا یک دم یاران اش را تنها نگذاشت. حضور زنده و سرشار و فراموش نشدنی او در همین چند روز پیش در ۱۷ آذر ماه بر سر مزار زنده یادانِ جان باخته ی راه آزادی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، و چند روز بعد در جلسه ی هیئت دبیران در ۲۱ آذر ماه گواه روشن و قاطعی است بر تعهد پایدار و تزلزل ناپذیر جاهد؛ چن ... Continue reading »

Balatarin