Advertise here

حماقت جلال آل احمد

Balatarin

 

پیشتر در مطلبی، نامه  جلال آل احمد که از مکه برای خمینی فرستاده بود و خبر جلوگیری از تجدید چاپ کتاب غربزدگی را به او داده بودتقدیم شد، اکنون به این بریده از "غربزدگی" توجه مبذول فرمایید:

 ... "توجه کنید كه راویان این اخبار یکی واعظی است از قسطنطنیه آمده كه تازه به دست مسلمانان عثمانی فتح شده و دیگری طبیبی یهودی از دربار شاهی از فرنگ!

به این طریق فكر نمیکنید حق داشته باشیم كه از این جای پای صریح ، این حقیقت تاریخی را بخوانیم كه رُفت و روب مغول هنوز به اندازۀ كافی كمر اسلام را نشکسته بوده است و در غرب همیشه خواب نطربوق دیگری را می دیده اند كه بیاید و پشت این پهلوان را عاقبت به خاك برساند!

 اگر هنوز شكی دارید ، متوجه باشید كه نه از آتش ویرانی مغول و نه از کشتار تیمور هرگز جرقه ای به دامن عالم مسیحیت نرسید و روسیه هم كه اندکی تأدیب شد ، به کیفر این گناه بود كه ارتدکس بود و سر به آستان پاپ اعظم روم نمی سود..."

به عبارت دیگر؛ ویرانی مغول و کشتار تیمور زیر سر غرب مسیحی بوده تا "کمر اسلام" را بشکند و "پشت این پهلوان را عاقبت به خاک برساند."

بسیار در بارۀ تحریف "حقیقت تاریخی"  و دیگر تحریفات و دروغ های شاخدار در کتاب نامستطاب غرب زدگی  نوشته و گفته شده و جایش در این چند سطر نمیباشد. برای نمونه اینجا.

ایکاش حاج آقا جلال آل احمد، معمم زاده، مدتی دل به حزب خائن توده داده، مصدقی شده و همواره نفغ دلبستگی مربوطۀ منتج به هوا خواهی خمینی در شکم، امروز تشریف داشت تا نتیجه بد آموزی خود را ببیند که با ایران و ایرانی و اسلام و چاپ کتاب و ...  چه ها که نوچه های پهلوان نمیکنند.

تبریک   

Balatarin

Comments 2 Pending 0

Sort comments:
G.Rahmanian

G. Rahmanian

اينها بيشتر ريشه در عقده ها و امراض رواني حضرات داره تا حماقتشون

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

احمد فردید "نظریه پرداز" اصلی "غرب زدگی" در ایران بود. آل احمد و شریعتی و غیره در حقیقت امر فقط حرفهای پرت و مزخرف او را تکرار میکردند.
نگاهی کنید به مقاله مفصل و اساسی زیر از استاد داریوش آشوری در این مورد.
------------------------------------------
اسطوره فلسفه در میان ما (بازدیدی از احمد فردید و نظریه غرب زدگی)
http://my-little-library.blogfa.com/post-38.aspx