Advertise here

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

گزارشی از وضعیت رضا شهابی عضو زندانی سندیکا

بنا به اظهارات همسر رضا شهابي عضو هيئت مديره سنديكاي شركت واحداتوبوسراني تهران و حومه كه در حال گذراندن دوران محكوميت شش ساله خود در زندان اوين مي باشد نامبرده از ناحيه كمر و پا درد شديدي داردو سمت چپ بدنش دچار بي حسي شده و مجبور است در حين راه رفتن پاي چپ خود را بكشدو بعلت استفاده از داروي گوناگون دچار مشكل گوراشي و كبدي گرديده كه مشكل كبدي حساسيت هاي پوستي برايش ايجاد كرده . با توجه به اينكه بعد از عمل جراحي شش ساعته كه در خارج از زندان بروي مهره هاي گردن وي انجام شد ،به توصيه پزشكان شهابي بايد دوران بهبودي و مراقبت را خارج از زندان سپري مي كرد كه متاسفانه مسولين قضائي مرخصي پزشكي رضا را تمديد نكردند و نامبرده مجبور شده با شرايط حداقلي زندان كه تامين كننده نياز هاي درمانش نمي باشد سازگاري كند كه اين فشارها باعث گرديده رضا به علت رسيدگي نكردن به خواست هاي بحقش دست به اعتصاب درماني در زندان بزند، كه اين وضعييت جان اين كارگر زنداني را بخطر مي اندازند . سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اعلام مي دارد كه حفظ جان زنداني به عهده زندانبان است و اينگونه اعمال و بي توجهي ها را نسبت به جان زندانيان محكوم ميكند و خواستار رسيدگي فوري و درمان رضا شهابي در خارج از زندان مي باشد

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

شهریور یکهزار و سیصد و نود و دو