Advertise here

واکاوی جنبش دانشجویی ایران در دهه­ ی ۸۰ در پرتو "چه باید کرد؟"های آینده

همه کسانی که به فردا و فردایی نوین و متفاوت از امروز می‌اندیشند را به این جلسه­ ی پالتاکی دعوت می­کنیم تا با همراهی در مباحث سخنرانان، وارد بحث و جدل رفیقانه­ای شویم. رفقای سخنران در این برنامه: - پیمان حسینی از فعالین سابق دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب: بررسی «داب» در جنبش دانشجویی دهه‌ی ۸۰ - نیما پوریعقوب از فعالین چپ جن ... Read the full article...

Balatarin