Advertise here

بچه های شين آباد قربانيان يک نظام ضدمردمی اند!

Balatarin

ديروز سيران يگانه، دختر دانش آموز دبستانی از روستای شين آباد پيرانشهر بر اثر سوختگی مجرای تنفسی و ريه هايش جان داد. او يکی از 32 دانش آموزی بود که هفته پيش بخاری مدرسه شان آتش گرفت و دچار سوختگی شديد شدند. حال 7 تن ديگر از آنان هم وخيم گزارش شده است.
اگر کسی هست که اين فاجعه را رويدادی عادی تلقی می کند بايد به سلامت عقلش شک کرد. به کسانی که از شنيدن خبر اين فاجعه ککشان هم نمی گزد و بی تفاوت از کنارش می گذرند چه عنوانی می توان داد؟ آنچه بر کودکان دبستانی شين آباد گذشته نه اتفاقی است و نه ربطی به قضا و قدر و شانس دارد. سوختن جوانه های اميد مردم جنايت ديگری است از زنجيرۀ بلند جنايات نظام حاکم.
اين اولين بار نيست که مدرسه ای در مناطق محروم کشور دچار آتش سوزی در فصل سرما می شود. بخاری های معيوب و کهنه هميشه آماده آتش گرفتن و انفجارند. وزارت آموزش و پرورش تامين تجهيزات رفاهی برای مدارس کشور و رسيدگی به مشکلات ايمنی و بهداشت و درمان دانش آموزان را وظيفۀ خود نمی داند. اين ها فقط وظيفۀ مغزشويی و ترويج خرافه، اسلامی کردن کتاب های درسی و پاکسازی معلمان و دانش آموزانی که مخالف ظلم و بی عدالتی اند را تقبل کرده اند. در جمهوری اسلامی هيچکس در اين موارد پاسخگو نيست. اگر چه وزير آموزش و پرورش زير لب «عذرخواهی» کرده اما فورا تقصير را به گردن سرايدار مدرسه و کارخانۀ بخاری سازی انداخته است. در جمهوری اسلامی اين نوع «عذرخواهی»ها، مصلحتی است. اشک تمساح است. با توجه به بحران و دعواهای درونی نظام ضد مردمی و نزديک شدن زمان انتخابات رياست جمهوری ناگزيرند چنين ژست های عوامفريبانه ای بگيرند.

 

http://www.roshangari.net/as/sitedata/20121210221434/20121210221434.html

Balatarin
Sort comments: