Advertise here

خرد و خیزش / دانشجو

Balatarin

 

 

خرد و خیزش / دانشجو

چگونه ملتی با دانش و شاد           به دام شیخکی بی مایه افتاد؟

چگونه مردمی آگاه و باهوش         نهاده رسمِ تازی برسر و دوش؟

چرا تاریخ خود از یاد برده؟          چرا برروضه خوانها سرسپرده؟

چرا گردیده ملت مات و مدهوش؟    به نوکرهای تازی می کند گوش

چرا آخوندکی شد شمع راهش         چرا بوسه زند بر جای پایش؟

چرا با حقه و نیرنگ  آخوند          درادراک حقایق گشته او کُند؟

چرا دردام شیادان فتاده؟               چرا قلاده بر گردن نهاده؟

چرا کرده رها رسم کیان را           به تاریکی کشانیده زنان را؟

چگونه ملتی با هوش سرشار          برای زن پذیرد زجرِ سنگسار؟

چرا بیند جوانش بر سرِ دار           برای مرده ی تازی زند زار؟

زند زنجیر برپشت و سرِخویش       بریزد خاکِ رَه برچهره خویش

چرا فکر و خرد ازیاد برده؟          چرا جوید شفا از زهرمرده (1)

چرا غارتگران را جای داده؟         چرا ویرانگران برسرنهاده؟           

چرا آزادگانِ او به بندند؟              چرا شیران دشتش درکمندند؟

چرا ازبهرگرگان میش گشته؟         نمی بیند سیاهی بیش گشته؟

چرا آیین کاوه برده از یاد              نمی خیزد به ضدِ بند و بیداد؟

چراچون مصریان ازجا نخیزد        بساط شیخکان  درهم نریزد؟

جوابش بهرفرزندان خود چیست؟     بجز اوناجی ایرانمان کیست؟

1- کسی که  خودش را با زهرکشته اند

 

چرا ایرانیان از آخوندها متنفر شده اند؟

http://iranian.com/posts/view/post/11459

مشکل جوانان خردمند با آخوندها چیست؟

http://iranian.com/posts/view/post/11453

به امید چه بنشستی؟به فریاد که برخیزی؟

http://iranian.com/posts/view/post/11406

سال دگرگونی

http://iranian.com/posts/view/post/12183

جانشین هرگز نمی خواهد خدا       

 

      http://iranian.com/posts/view/post/11927

 

 

 

Balatarin

daneshjoo @daneshjoo

چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

Sort comments: