Advertise here

اتحاديه اروپا دانشگاه صنعتی شريف را تحريم کرد

اتحاديه اروپا، دانشگاه صنعتی شريف تهران را همراه ۱۷ مؤسسه و شرکت ايرانی به اين دليل که گمان می‌رود در برنامه اتمی ايران دست دارند، مورد تحريم قرار داده است. Read the full article...

Balatarin