Advertise here

قهرمان ملی کشور زير سينک ظرفشويی می خوابد + تصوير

اين روزها حال شهر ما خوش نيست.از در و ديوار شهر غم می بارد و بوق های ممتد ، هوای آلوده و اعصاب های ضعيف همه و همه حکايت از دردی پنهان دارد. دردی که می توان در چشمان ملتمس کودک فال فروش که دستانش از سرما قاچ قاچ شده است ، ديد.دردی که پشت خميده پيرمرد دست فروش آن را فرياد می زند. دردی که مادر سرپرست خانوار که توانايی خريد يک نان برای فرزندش را ند ... Read the full article...

Balatarin