Advertise here

قهرمان ملی کشور زير سينک ظرفشويی می خوابد + تصوير

اين روزها حال شهر ما خوش نيست.از در و ديوار شهر غم می بارد و بوق های ممتد ، هوای آلوده و اعصاب های ضعيف همه و همه حکايت از دردی پنهان دارد. دردی که می توان در چشمان ملتمس کودک فال فروش که دستانش از سرما قاچ قاچ شده است ، ديد.دردی که پشت خميده پيرمرد دست فروش آن را فرياد می زند. دردی که مادر سرپرست خانوار که توانايی خريد يک نان برای فرزندش را ندارد با پوست و خونش احساس می کند. دردی که گل وجود کودک سرطانی را گلبرگ به گلبرگ پرپر می کند اما پدر توانايی خريد دارو ر ... Continue reading »

Balatarin
Sort comments: