Advertise here

Comments 6 Pending 0

Sort comments:
faramarz

Faramarz

Anti-Muslim violence in Syria, Iraq, Iran and Afghanistan is really out of control!

Roozbeh_Gilani

Roozbeh_Gilani "Personal business must yield to collective interest."

مسلمانان در تمام دنیا مورد علاقه بشریت هستند. مگر متوجه نشدید که در تمام دنیا مردمان ملل محتلف گروه گروه بیشمار دارند به اسلام میگروند!!!مزایای ناب اسلام که تجلی عالی خودش را در حکومتهائی مانند ایران و یمن و عربستان سعودی و کلاً در کشورهای عربی و همچنین شرق آسیا همانند اندونزی و در افریقا ، به منصه ظهور رسانده اند بهترین مشوق گرویدن به این دیم مترقی و انسان ستیز هستند. حالا این خانم محترم چرا یک هندو که از مزایای عالی و پر عطوفت اسلام بی بهره بوده را بدام مرگ فرستاده از عجایب روزگار است!!!

WalterHero

WalterHero Lost in the Wind !

Hating Islam is all right , but mis judging some one because he might look like Arabs and consequently he/she might be a muslim is the big problem . Judging people by their appearances in these so called and advanced countries ( only on the surface) is a pain in the ass . Ther are a huge number of un cultured and un civilized people in the western world .

NasirKhosrow

Nasir Khosrow Poet, scientist, philosopher, mystic and traveler

As the illustrious Chris Hedges does not cease reminding us, America has descended into full-scale Fascism. Just as the "Jew" was once the object of Fascist scape-goatism. Today the signifier of Fascist scape-goatism has become Islam and the Muslim.

DoNotShootMe9

DoNotShootMe If it's well written and well directed and you've got good actors to work with, acting is easy. But making sure all the ducks are in a row is the hard part. It's very rare. John Lithgow

This includes a string of murders specifically targeting Middle Eastern storekeepers in Brooklyn, the last of whom, a 78-year old Iranian immigrant named Rahmatollah Vahidipour, was shot to death while closing his boutique and whose lifeless body was then dragged to a backroom and covered over with merchandise from his store.

he could have been any of us !

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

Religion has to leave politics. Attacks against eslam will grow more deadly as support for the religion of eslam will continue to decline because respectable and educated leaders dis-associate themselves from the corruption, backwardness, poverty, suppression and tyranny that eslam in government is producing before all out eyes. Once, enough muslims stop supporting eslam in government, and Iran goes back to the true eslam which was out of government like it was during the late shahs time, most of the reasons to attack eslam will decline and eslam can pursue its role as a religion as opposed to a political ideology. For now as long as Muslims produce and then follow Idiots like Khomeini and Khameneii, Muslims should not expect to receive a pass from the firing range of public hate and rage for their crimes.

sayyad.shaer

Sayyad Sha'er visit: www.sayyadshaer.com

It's easy to figure out. Islam is the religion of 1.3 billion people, most from impoverished and resource-rich areas like the Middle East and South Asia. A religious regime comes to power that inspires other regimes to take Islam to its furthest, blackest extent, and thus justification is provided to invade and "civilize" the people of said resource-rich nations. It's such a simple concept and yet so many people miss it. The problem isn't religion- there are good Muslims that will give you the shirt off their backs- and there are Muslims you see on execution videos that make you feel sick for being a human. Good and bad exists in every religion, just like in Christianity and Judaism. It's when religion enters politics in any way shape or form that it is drawn out of perspective and skewed.

farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

جنگى كه يك طرف آن بوش و نتان يابو و طرف ديگر آن احمدى نژاد و خامته اى باشه حاصلى جز اين نخواهد داشت. اين يك جنگ سكتارين تمام عيار عليه دموكراسى است. در دنياى غرب انسان ها و انجمن ها و اتحاديه ها، و سياست مداران خوب زيادند. اما بعضى ها در اين سايت هر روز قلم ميزنند و از عقب افتاده ترين بخش سياست مداران "دنياى آزاد بوش، رامنى و ناتن يابو" دفاع ميكنند. اين "دنياى آزاد" مجاهدين و بسيارى از كمونيست هاى توده اى، فدايى، پيكارى، حزب كمونيست كارگرى، كومله اى، ... و بويژه بسيارى از رهبران آن ها را به استخدام خود در آورده و از آن ها استفاده مي كند. ما بايد با بخش مترقى و شريف دنياى غرب متحد شويم و عليه جنگ نژادى و مذهبى شديداً مبارزه كنيم. اسلاموفوبيا يك واقعيت ساخته و پرداخته جنگ سكتارين "دنياى آزاد" بوش مىباشد. تمام كسانى كه در دفاع از دنياى بوش و رامنى قلم ميزنند در محيط كار و محلات مسكونى خود درآمريكا،كانادا و اروپا مورد تمسخر سردمداران و مدافعان اين "دنياى آزاد" قرار ميگيرند. اينگونه افراد يا به استخدام آنها در آمده اند و يا از شعور محدودى برخوردارند. وليكن متاسفانه نتيجه آن يكى است. آنها به سربازان دنيىاى جنگ سكتارين مذهبى و نژادى بدل شده اند. تلاش آن ها بر اين است كه ايران را به سرنوشت عراق، افغانستان، ليبى، و وضعيت كنونى سوريه بكشانند. هم اكنون بيش از ٥ ميليون ايرانى با سواد و با شعور معترض ضد رژيم ايران در كشورهاى اروپايى و امريكاى شمالى پراكنده اند. اين نيروى عظيم جامعه ما در خارج نبايد اجازه دهد كه ايران به آن سمت و سو كشيده شود. يونان، پرتقال، اسپانيا، برزيل، آرژانتين، شيلى، ... چنين مسيرى را طى نكردند. ما نيز ميبايست با رايزنى با انجمن ها، اتحاديه ها و شخصيت هاى معقول دنياى غرب از آنها بخواهيم كه جلوى چنين مسير خطرناكى را بگيرند. براى رسيدن به چنين هدفى ما بايد خود را در انجمن هايى كه كاملاً دموكراتيك اداره ميشوند متشكل كنيم و جلوى يك فاجعه انسانى بزرگ را بگيريم.
موفق و پيروز باشيد.