Advertise here

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
Persa

Persa

وقتی انسان به عکس این پسر بچه نگاه میکند، فکر میکند گناه این بچه ها چیست و چرا اینها باید قربانی جنگها شوند. چرا آنقدر بچه بیگناه در جنگ ایران و عراق کشته شدند؟ بعد وقتی عدد 60000 هزار کشته و 100000 دیگر که تخمین سازمان ملل است را می بینم به این فکر میافتم که شورش ها، جنگهای داخلی و یا تحمیلی آینده که ایران در خطر مواجه شدن با آنهاست چند هزار نفر کشته ببار خواهد آورد؟ چه بسیار هستند بیگناهانی در مملکت ما که نمیدانند در سرنوشتشان مرگ در جنگ و شورش رقم زده شده است و تنها گناه آنها ایرانی بودن است. صدها هزرا مقتول و مجروع جنگ و شورش های آینده ایران که اکنون زنده زنده راه میروند و هیچکس بفکر آنها نیست