Advertise here

از قله توچال بسوی دهات آهار و شکراب

Balatarin

از تهران به بالای توچال رفتن و سپس مواجه شدن با سکوت، زیبایی و پاکی قله توچال و مخصوصا طرف شمالی آن که بسوی دهات آهار و شکراب مینگرد، تجربه ای است بمانند آنچه آنرا کالبد اختری میخوانند یعنی، روح از جسم آزاد شدن و به پرواز در آمدن و یا از لبه دوزخ گذشتن و به مرغزارهای بهشت رسیدن. و در عین حال، تجربه شنیدن زوزه گرگ ها از دور دست، دیدن پروانه ها، بوئیدن گلهای وحشی و ملاقات یک چوپان ، مجموعه خاطراتی میباشند که هرگز فراموش نخواهد شد

Balatarin
Sort comments: