Advertise here

متوسط تماشای تلویزیون جمهوری اسلامی ٢ دقیقه در روز است

دکتر ابراهیم فیاض، استاد جامعه شناسی دانشگاه "اقبال به ماهواره های فارسی زبان در کشور ما با سرعت زیادی رو به افزایش است. برخی این آمار را تا 60 درصد و حتی بیش از آن می دانند." Continue reading »

Balatarin
Sort comments: