Advertise here

حمله یگان حفاظت زندان اوین به بند 350

این یورش که "بی سابقه" توصیف شده است درگیری زندانیان سیاسی با ماموران اعزامی را در پی داشته است.... کلیه دفاتر و یادداشت های زندانیان جمع آوری شده و رفتار ماموران با زندانیان، "بسیار تند و خشن" گزارش شده است ... Read the full article...

Balatarin